منبع تحقیق درباره دانشگاه های علوم پزشکی

دانلود پایان نامه

نیازهای سازمان ارائه کنند .تجربه ثابت نکرده است که این مراکزدر صورتی میتوانند به حداکثر بهرهوری برسند که دائم دغدغه بهبودکیفیت خدمات آموزشی خود را داشته باشند(وانزار و همکارن،2000). ادوارد سالیس متعقد است که مراکز آموزشی می بایستی چهار الزام :حرفهای، اخلاقی، رقابتی و مسئولیت پذیری را در سرلوحه اقدامات اجرایی خود قرار دهند.(سالیس،ترجمه صدیقی،1380). کاتن پنج ضرورت تعالی سازمانی را: برنامه ریزی استراتژیک، اعتبارسنجی برای تعالی، رهبری همکارانه، مشارکت دادن کارکنان و الزام به رعایت استانداردها معرفی نموده و تحقق آنها را منوط به ارزیابی مستمر کیفیت فرایندها ارزیابی می کند(کاتن،1990). بازرگان، بهبود کیفیت آموزش و فراهم کردن زمینه پاسخگویی را دوکارکرد مهم اعتبار سنجی بر می شمرد (بازرگان،1380 به نقل از رحیمی،1382). ون دام، نیز از بهبود کیفیت آموزش، پاسخگویی، ارائه اطلاعات شفاف و هدایت نظام آموزش در بهره گیری مناسب از منابع در اختیار، به عنوان کارکردهای چهار گانه اعتبار سنجی نام می برد.(بازرگان، 2002) با توجه به آنچه گفته شد میتوان بهبودکیفیت، پاسخگویی و سازماندهی مجدد را به عنوان کارکردهای اصلی اعتبار سنجی برشمرد. برآیند حاصله، به سازمان این اطمینان را خواهد داد که برنامه های آموزشی، کاملا در چارچوب استانداردها و ضوابط از پیش تعیین شده قرار داشته، منطبق با اصول کیفیت اجرا میشوند. بنابراین اعتبار سنجی به عنوان شناخته شده ترین الگوی ارزیابی کیفیت می باشد که مبنای موثری برای سنجش میزان توجه مراکز آموزش، به رعایت استانداردهای لازم را ایجاد کرده و با شفاف سازی امور، این اطمینان را به سازمان خواهد داد که برنامه ها منطبق با معیارهای از پیش تعیین شده پیش می روند(بازرگان،1384).
بخش پنجم ؛پیشینه تحقیق:
الف:داخلی
1-یادگارزاده (1388) پژوهشی را تحت عنوان «اعتبارسنجی در آموزش و پرورش» انجام داده که در این پژوهش اعتبارسنجی را به عنوان یک الگوی ارزشیابی بررسی و ضمن مرور تعاریف و سابقه اعتبارسنجی در نظام های آموزشی،درباره هدف ها و روش های آن بحث کرده.همچنین در این پژوهش الگوی اعتبارسنجی را به عنوان یک الگوی مبتنی بر ملاک درونی معرفی کرده سپس چالش های پیش روی استقرار نظام اعتبارسنجی در مدارس رو مورد بحث قرار داده است.از جمله چالش ها می توان به : آمادگى مدرسه ها به عنوان خردترین زیرسیستم در اجراى ارزشیابى درونى و استفاده از نتایج براى بهبود کیفیت است،مدرسه ها با محدودیت تصمیم گیری ،منابع و اختیارات مواجه هستند و در این حالت، انجام ارزشیابى هاى درونى و بیرونى ممکن است به وظایف جاری مدرسه تحمیل شود و آن ها نتوانند استفاده هاى لازم را از آن ببرند.مدرسه هاى ما با ساختار فعلى به دشوارى مى توانند خود را ارزشیابى کنند. این امر دو دلیل عمده دارد اولى متمرکز بودن نظام و دومى روش هاى رایج ارزشیابى می باشد.
2-یادگارزاده (1388) در پژوهش خود تحت عنوان «اعتبارسنجی در آموزش و پرورش، فرصت ها و تهدیدها» انجام داده که در این پژوهش فرصت ها و تهدید ها برای اعتبارسنجی به مدارس پرداخته است.سپس بحث می کند که اعتبارسنجی می تواند موارد زیر را یک برنامه یا مؤسسه را پوشش می دهد:تأیید این که مؤسسه به سطح استاندارد مدرن و رسمی رسیده یا خیر،کمک به دانش آموزان و دانشجویان در امر شناسایی مؤسسات و برنامه های معتبر،کمک به شناسایی مؤسسات و برنامه ها به منظور سرمایه گذاری بخش خصوصی،افزایش سطح استانداردهای برنامه و مؤسسه آموزشی،محافظت در مقابل فشارهاى و زیان های بخش درونى و بیرونى،تعیین معیارها و ملاک ها براى صدور گواهى نامه هاى و پروانه تخصصى و ارتقاى کیفى، فراهم آوردن معیارها و شرایطى به عنوان ابزار تعیین شایستگى و استحقاق دریافت کمک مالى از دولت مرکزى .
3-پازارگادی (1382) پژوهشی با عنوان «ارائه الگویی برای اعتبارسنجی(تضمین کیفیت) برای آموزش و پرورش» پرداخته که در این پژوهش برای ارائه الگوی پیشنهادی خود به بررسی فلسفه و اهداف مدرسه،ساختار نقش و وظایف، و همچنین به بررسی9 مولفه برای اعتباربخشی پرداخته است که این 9 عامل شامل:رسالت و اهداف،برنامه آموزشی و درسی،سنجش دانش آموزان،دانش آموزان،کادر آموزش/کارکنان،منابع آموزشی،ارزشیابی برنامه،مدیریت،بازنگری برنامه ها می باشد که برای هر کدام استاندارد پایه را تعریف کرده و پس از آن استاندارد ارتقای کیفی برای آن مولفه را بیان کرده است.پژوهشگر در این پژوهش به پنج مرحله برای اجرای این الگو پرداخته که این پنج مرحله شامل:
-تشکیل شورای اعتبارسنجی در وزارت آموزش و پرورش،
-تشکیل دبیر خانه شورای اعتباربخشی وزارت آموزش و پرورش در سه دوره ابتدایی،راهنمایی و متوسطه،

-تشکیل کمیسیون های منطقه ای در مناطق مختلف آموزش و پرورش در سه سطح ابتدای،راهنمایی و متوسطه
-برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی(برای افراد ذیربط در سطوح اعضای شورا و کمیسیون های منطقه ای و نیز برای مدیران،معاونین،کارکنان،مدارس و مؤسسات آموزشی)به منظور اطلاع رسانی و آموزش مهارت آموزی در خصوص فرایند اعتبارسنجی (تضمین کیفیت)،
-تهیه و تدوین چارچوب راهنما،فرم های خود ارزیابی (ارزیابی درونی)ارزیابی بیرونی و اعتباربخشی نهایی بر اساس مؤلفه هاو شاخص های عملکرد و استانداردهای اساسی ارتقاء کیفیت توسط کمیسیون های منطقه ای و ارائه به شورای اعتباربخشی و تصویب آن.
4-بقایی شیوا (1374) در یک طرح پژوهشی خود تحت عنوان «الگوی اعتبارسنجی برای نظام جدید آموزش متوسطه» را طراحی و در بعضی از دبیرستان ها بکاربرده است.پژوهشگر بعد از مورد نظر قرار دادن عوامل اعتبارسنجی(کارد آموزشی،دانش آموز،منابع کالبدی،برنامه ریزی و فعالیت ها ارزیابی،مدیریت)،ضمن مراجعه به اسناد و مدارک نظام آموزش متوسطه و مصاحبه با کارشناسان و متخصصان برنامه ریزی آموزشی یک مجموعه استاندارد پیشنهادی( 13استاندارد مربوط به کادر آموزشی،5استاندارد مبربوز به دانش آموزان،4 استاندارد مربوز به منابع کالبدی،3 استاندارد مربوط به مدیریت و 3 استاندارد مربوط به برنامه ریزی و فعالیت های ارزیابی)را تدوین نمود سپس برای تعیین وزن و اعتبار هر یک از عوامل و اجزاء،از طریق نگرش سنجی تعدادی از متخصصان و کارشناسان ستادی آموزش و پرورش را جویا شده و بر این اساس ضرایبی را برای هر یک از عوامل یاد شده تعیین کرده و الگوی ارائه داده که برای رتبه بندی دبیرستان ها بکار بسته است.
5- جوادی (1388) پژوهشی را تحت عنوان «ضرورت ها و چگونگی ایجاد نظام تضمین کیفیت در آموزش و پرورش» را مورد بررسی قرار داده.در این پژوهش محقق به تعریف اصطلاحات مربوط به تضمین کیفیت در آموزش و پرورش پرداخته و سپس به هدف های تضمین کیفیت در آموزش و پرورش، سابقه موضوع،چگونگی ایجاد نظام تضمین کیفیت در این نظام،رویکردهای عمده برای تضمین کیفیت و در آخر به ارئه چند پیشنهاد پرداخته است. در این پژوهش،پژوهشگر هدف های ایجاد نظام تضمین کیفیت در آموزش و پرورش را ایجاد یک نظام نظارت و ارزشیابی به منظور فراهم کردن اطلاعاتی شفاف و عینی از دانش آموزان،مدیران.معلمان والدین ؤمسؤلین و سیاستگذارن کشور،ایجاد یک نظام برانگیزنده به منظور کارآمد کردن مؤسسات آموزشی و در نتیجه فراهم کردن یک محیط رقابت برانگیز آموزشی می داند همچنین در این پژوهش برای ایجاد نظام تضمین کیفیت در آموزش و پرورش چند پیشنهاد داده که شامل:استفاده از تجارب سایر کشورها و تدوین انها به شکلی که کلیه نکات برجسته این تجارب و نیز ناکامی ها و عدم موفقیت های آن ها را در بر داشته باشد،ایجاد یک فرهنگ مدیریتی در کشور برای برای این کار اولاً باید اهداف ایجاد نظام تضمین کیفیت کاملاً روشن شود و همچنین مدیران آموزشی باید از خواسته ها و نیازهای جامعه خود آگاه باشند،ضرورت ایجاد و راه اندازی نظام تضمین کیفیت در آموزش و پرورش از طریق طرح در برنامه های توسعه و تصویب در مجلس شورای اسلامی به عنوان یک سیاست گذاری ملی با هدف بهبود استانداردهای آموزشی و با توجه به پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان و کارفرمایان ،شکل قاننی به خود بگیرد،شورای عالی وزارت آموزش و پرورش و ورارت آموزش و پرورش وظیفه راه اندازی نظام تضمین کیفیت وسازکارهای لازم برای ایجاد و تداوم تشکیلاتی را به این منظور به عهده بگیرد،آموزش از ضروریات است.بدیهی است که ارزشیابی درونی به وسیله خود مدارس یا مناطق با توجه اهداف آموزشی صورت خواهد گرفت ،حال آن که ارشیابی بیرونی به وسیله افرادی خارج از مدرسه و با توجه به استانداردهای تعیین شده به عمل خواهد آمد.
6-میرزا محمدی(1385) طرحی پژوهشی با عنوان «مبانی نظری احصاء شاخص های ارزشیابی نظام آموزش و پرورش» را انجام داده است. در طرح حاضر، مدل سه عاملی نظام آموزش و پرورش شامل درونداد، فرایند و برونداد(واسطهای و نهایی) مورد نظر قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این نکته که، بسیاری از ابعاد و قابلیت های مربوط به نظام آموزش و پرورش، صرفاً به عدد در نمی آیند و از سویی سنجش این ابعاد بسیار مهم می باشد، بنابراین لازم است که نظامی از شاخص های کمی و کیفی برای ارزیابی کامل کیفیت این نظام تدوین، مستقر و اجرایی گردد. بر این مبنا، پژوهش براساس الگوی اعتبارسنجی، ملاک ها و شاخص ها ی هر عامل در دو بخش کمی و کیفی تدوین شدهاند.
7- رجایی پور(1386) پژوهشی را تحت عنوان «بررسی شاخص های مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیریت مدارس از دیدگاه مدیران و دبیران متوسطه شهر کرد» را انجام داده است.پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.جامعه آماری پژوهش حاضر 701 دبیران و مدیران متوسطه شهر کرد می باشد.ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته شامل 48 سوال بسته پاسخ بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت بود.اعتبار پرسشنامه بر اساس ضریب الفای کرونباخ 93/0 براورد گردید.بر اساس یافته های پژوهش ،از نظر مدیران و دبیران مهمترین شاخص ها در ارزشیابی مدیریت مدارس مربوط به امور آموزشی می باشد.آنان به ترتیب شاخص های مربوط به امور مالی،فضا و تجهیزات آموزشی،امور کارکنان آموزشی،امور دانش آموزان و روابط مدرسه و اجتماع را به عنوان مهمترین شاخص ها در ارزشیابی عملکرد مدیر اعلام نمودهاند.مقایسه نظرات آزمودنی ها بر حسب سمت تفاوت معناداری را نشان می دهد،اما بر حسب سایر عوامل دموگرافیک نظیر جنیست، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت معناداری بین نظرات آزمودنی ها مشاهده نگردید.
8- عبدللهی(1386) به پژوهش تحت عنوان «طراحی سامانه نشانگرهای ارزیابی کیفیت مدارس ابتدایی و راهنمایی» پرداخته که در این پژوهش با بهره گرفتن از الگوی سیپ‌ که شامل چهار عنصر:زمینه،درونداد،فرایند و برونداد است،به اعتباریابی و رواسازی نشانگرهای ارزیابی‌ عملکرد کیفی آموزشگاهی پرداخته شده است.
عامل یکم:دروندادها(بودجه و اعتبارات،فضا و تجهیزات، کتابخانه،وسایل و مواد آموزشی)،عامل دوم:فرایند (فعالیت معلمان،رهبری آموزشی و بهداشت محیط آموزشی)،عامل سوم:فرآیند(امور اداری)،عامل چهارم: فرآیند(راهبردهای یاددهی-یادگیری)،عامل پنجم:فرآیند (هزینه کردن بودجه)،عامل ششم:فرآیند(فعالیت‌ دانش آموزان)،عامل هفتم:درونداد(ویژگی‌های کادر مدیریت)،عامل هشتم:بروندادها(دانش آموختگان)،عامل‌ نهم:زمینه(محیط اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی)و عامل‌ دهم:درونداها(ویژگی‌های معلمان و دانش آموزان).
9-علیاری و همکاران(1390) پژوهشی را تحت عنوان «تدوین و استانداردسازی شاخص های ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی برنامه درسی دور کارشناسی پیوسته رشته پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی» کشور انجام داده که در این پژوهش هدف تدوین و استانداردسازی شاخص هایی جهت ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد. در مرحله اول و دوم پیش نویس ملاک ها و شاخص ها از روی منابع موجود تهیه و توسط متخصصان برنامه درسی و پرستاری پالایش گردید. در مرحله سوم به منظور استاندارد سازی و تعیین وزن عوامل، ملاک ها و شاخص ها از 93 نفر از اعضا هیات علمی گروه های پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی مستقر در شهر تهران که به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شده بودند، نظرسنجی به عمل آمد. این مطالعه منتهی به پیشنهاد 9 عامل، 39 ملاک و 143 شاخص برای ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی برنامه درسی کارشناسی پیوسته رشته پرستاری گردید. در این مطالعه، عوامل، ملاک ها و شاخص های تدوین شده جهت اعتبارسنجی برنامه درسی کارشناسی پیوسته رشته پرستاری، دارای چند ویژگی شامل: رعایت استانداردهای بین المللی برنامه درسی دوره کارشناسی پرستاری، توجه به تمامی عناصر برنامه درسی، رعایت قانونمندی های برنامه درسی و استانداردسازی و تعیین وزن عوامل، ملاک ها و شاخص ها می باشند.
10-ربیعی و همکاران(1386) پژوهشی را تحت عنوان «مقایسه نرخ های آموزشی و کیفیت آموزش و پرورش نمونه های برتر مدارس دولتی و غیرانتفاعی استان چهار محال و بختیاری» انجام داده که در این پژوهش به مقایسه کیفیت آموزش و پرورش مدارس دولتی و غیرانتفاعی استان چهار محال و بختیاری بوده است که در دو بخش کمی و کیفی صورت پذیرفته است.در بخش کمی برای محاسبه نرخهای آموزشی، دانش آموزان مدارس ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان در یک دوره 6 ساله مورد مطالعه قرار گرفتند. که جامعه و نمونه برابر بودند. در بخش کیفی ، 8 مدرسه راهنمایی و متوسطه به صورت هدف دار انتخاب شدند و 76 دانش آموز و 74 معلم به صورت نمونه گیری در دسترس، در این تحقیق شرکت کردند. پرسشهای پژوهش به بررسی نرخ ثبت نام دانش آموزان، نرخ قبولی و مردودی نرخ ماندگاری و ترک تحصیل دانش آموزان مدارس دولتی و غیر انتفاعی می پردازد . فرضیه های پژوهش به بررسی میزان سلامت روانی معلمان ، میزان رضایت دانش آموزان و ویژگیهای معلمان مدارس دولتی و مدارس غیرانتفاعی اختصاص یافته است.
11-یوسفی و همکاران(1386) پژوهشی را با عنوان «شاخص های سنجش کارآیی درونی در دانشگاه های علوم پزشکی» انجام داده است که پژوهشگر در این پژوهش شاخص های کارآیی درونی در آموزش عالی قادر خواهند بود با سنجش تعامل درون دادها، فرایندها و بروندادها، کیفیت ها را در قالب کمی ها نشان داده و به عنوان یک نظام ارزشیابی مدون، علمی و نهادینه برای ارزیابی دانشگاه های کشور مورد استفاده قرار گیرند. این پژوهش با هدف تدوین شاخص های سنجش کارآیی درونی دانشگا ههای علوم پزشکی انجام گردیده است. روش ها در این مطالعه توصیفی، ابتدا کلیه شاخص های عملکردی براساس بررسی متون استخراج و طبقه بندی گردید . سپس براساس مطالعات طراحی آموزشی و با بهره گرفتن از مدل تعریف نظری و با نظرخواهی از میزگرد متخصصین، پرسشنامه ای به صورت چک لیست، شامل 8 حوزه و 152 شاخص تهیه

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید