منبع تحقیق درباره پیشرفت تحصیلی

دانلود پایان نامه

تجهیزات
1-تجهیزات ورزشی مدرسه
2-تجهیزات آزمایشگاهی مدرسه
3-تجهیزات آموزشی مدرسه
4-تجهیزات فناوری اطلاعات مدرسه
5-تجهیزات بهداشتی مدرسه
6-تجهیزات کتابخانه ای مدرسه
عامل
ملاک
3-اعتبارات و هزینه ها
1-بودجه آموزشی مدرسه
2-سرانه دانش آموزی مدرسه
3-بودجه پژوهشی مدرسه
4-بودجه کارکنان آموزشی مدرسه
5-بودجه فعالیت های فوق برنامه مدرسه
عامل
ملاک
4-مدیریت
1- ویژگی های آموزشی مدیر مدرسه
2- ویژگی های سازمانی و مدیریتی
3- فعالیت های پرورشی مدیر مدرسه
4- فعالیت های پژوهشی مدیر مدرسه
5- میزان رضایت معلمین و دانش آموزان از مدیر
6-برنامه ریزی برای مدرسه
عامل
ملاک
5-معلمین و کارکنان
1-ترکیب و توزیع معلمین مدرسه
2-فعالیت های آموزشی معلمین مدرسه
3-فعالیت های پژوهشی معلمین
4-الگوها و روش های تدریس معلمین
5-استفاده از منابع و وسایل آموزشی توسط معلم
6-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
عامل
ملاک
6-برنامه درسی
1-تناسب برنامه درسی با امکانات مادی،انسانی و مالی
2-تناسب برنامه درسی با نیازهای فرد و جامعه
3-محتوای برنامه درسی
4-انعطاف پذیری در ارائه برنامه درسی
عامل
ملاک
7-دانش آموزان
1-پذیرش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
2-تعامل دانش آموزان با معلمان
3-علاقه و آگاهی دانش آموزان نسبت به رشته تحصیلی
4-ترکیب و توزیع دانش آموزان
(منبع:یافته های پژوهش)
بررسی سوال سه پژوهش:
شاخص های اعتبارسنجی(ارزیابی درونی) برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه کدامند؟
به منظور پاسخگویی به این سوال شماره سوم پژوهش مبنی بر« شاخص های اعتبارسنجی(ارزیابی درونی) برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه کدامند» پژوهش حاضر از طریق مطالعه اسناد و مدارک وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی،پژوهش های موجود در داخل کشور و خارج از کشور، (185)شاخص (برای ملاک های مربوط به هر یک از چهار عامل) را ارائه داده داده است که جهت انجام اعتبارسنجی، شاخص ها را در قالب پرسشنامه ای منسجم با طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی و تدوین نموده و در اختیار 300 تن از کارشناسان صفی و ستادی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و متخصصین دانشگاهی قرار داده،پس از گرداوری داده های پژوهش، تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب جداول آمار توصیفی(میانگین،خطای استاندارد میانگین،واریانس انحراف استاندارد و سطح مطلوبیت) و آمار استنباطی(آزمون t تک نمونه ای) ارائه گردیده است.
در ادامه ضمن ارائه شاخص ها (برای ملاک های مربوط به هر یک از چهار عامل) به طور جدگانه، چارچوب چارچوب نهایی شاخص ها بعد از اعمال نظرات و پیشنهادات کارشناسان و متخصصین ارائه می گردد.
الف:ارائه شاخص های مربوط به عامل معلم و نتایج حاصل از اعتبارسنجی پرسشنامه کارشناسان و متخصصین:
جدول شماره 4-20:آمار توصیفی مربوط به اعتبارسنجی شاخص های ارزیابی از معلم
عامل اول: معلم
ملاک
شاخص
میانگین
خطای استاندارد
میانگین
واریانس
انحراف استاندارد
سطح مطلوبیت
1-ترکیب و توزیع معلمین
نرخ معلمین از نظر سن, مرتبه علمی و سابقه کار
4.266667
0.040984
0.503902
0.70986
زیاد
نسبت معلمین به دانش آموزان به تفکیک مقاطع
4.076667
0.045443
0.619521
0.787096
زیاد
نسبت معلمین تمام وقت به پاره وقت
4.053333
0.052491
0.826577
0.909163
زیاد
نرخ معلمین متخصص در هر رشته تحصیلی به دانش آموزان
4.32
0.039687
0.472508
0.687392
زیاد
نسبت معلم به دانش آموز
4.42
0.047394
0.673846
0.820881
زیاد
نسبت معلم به کلاس
4.25
0.047951
0.689799
0.830542
زیاد
نسبت معلم به مدرسه
4.063333
0.047899
0.688283
0.829628
زیاد
نسبت ساعات تدریس معلم در هفته
4.063333
0.056248
0.949153
0.974245
زیاد
نسبت معلمان فوق لیسانس به کل معلمان
4.256667
0.043075
0.556644
0.746086
زیاد
نسبت معلمان لیسانس به کل معلمان
4.186667
0.050587
0.767715
0.876193
زیاد
میانگین سطح تحصیلات کارکنان
4.246667
0.044765
0.601159
0.775345
زیاد
نسبت ساعت تدریس کل معلمان
4.396667
0.040039
0.480925
0.693488
زیاد
میانگین کل شاخص ها
4.1870
زیاد
2-فعالیت آموزشی معلم
تعداد دوره های آموزشی (تخصصی) طی شده
4.386667
0.045065
0.609264
0.780554
زیاد
نسبت معلمان لیسانس و بالاتر به کل معلمان
4
0.041601
0.519186
0.720546
زیاد
میانگین ساعات آموزش های ضمن خدمت سالانهکارکنان
4.34
0.042408
0.539532
0.734528
زیاد
نسبت ساعت تدریس کل معلمان
4.19
0.037944
0.431929
0.657213
زیاد
میانگین سابقه ی خدمت معلمان
4.193333
0.044645
0.597949
0.773271
زیاد
میانگین ساعات تدریس معلمان در هفته
4.243333
0.046265
0.64214
0.801337
زیاد
میزان استفاده معلمان از کارگیری ابزارها، لوازم و فناوری های آموزشی در فرایند تدریس خود
4.1
0.049411
0.732441
0.855828
زیاد
میزان مشارکت کارکنان، دانش آموزان و اولیا در طراحی و اجرای برنامه ها های کلاسی خود
4.163333
0.051184
0.785942
0.886534
زیاد
میزان استفاده معلمان از روش های آموزشی متناسب با موضوع تدریس خود
4.066667
0.05071
0.77146
0.878328
زیاد
میانگین کل شاخص ها
4.2167
زیاد
3-فعالیت پژوهشی معلم
نسبت معلمان پژوهنده به کل معلمان
4.413333
0.05035
0.760524
0.87208
زیاد
میزان کاربست یافته های پژوهشی در سطوح مختلف تصمیم سازی و تصمیم گیری
4.136667
0.049402
0.732163
0.855665
زیاد
نسبت مقالات منتشر شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی
3.616667
0.048148
0.695474
0.833951
متوسط
نسبت کتاب های تألیفی و ترجمه ای معلمان
4.043333
0.045639
0.624872
0.790488
زیاد
نسبت مقالات ارائه شده معلمان در همایش ها و سمینارهای داخلی و خارجی
4.106667
0.052218
0.818016
0.904442
زیاد
میزان پژوهش های انجام شده توسط معلمین
4.073333
0.045584
0.623367
0.789536
زیاد
میزان اختراعات و ابتکارات ثبت شده توسط معلمین
3.84
0.04383
0.576321
0.759158
متوسط
میانگین کل شاخص ها
4.0329
زیاد
4-الگوها و روش های تدریس معلمین
میزان استفاده معلمین از انواع روش های یادگیری و یاددهی (روش های تدریس) متناسب با موضوع تدرسی خود
4.176667
0.049708
0.74126
0.860964
زیاد
میزان استفاده معلمان از طرح درس
4.103333
0.044771
0.601327
0.775453
زیاد
میزان استفاده معلمین از مواد و وسایل آموزشی در تدریس
4.313333
0.044112
0.583768
0.764047
زیاد
میانگین کل شاخص ها
4.1978
زیاد
5- استفاده از منابع و وسایل آموزشی
میزان کاربرد فناوری آموزشی توسط معلم درفرایندتدریس
4.31
0.041188
0.50893
0.713393
زیاد
میزان استفاده معلمان از وسایل و مواد آموزشی در فرایند تدریس خود
4.233333
0.054524
0.891862
0.944384
زیاد
میزان استفاده معلمان از آزمایشگاه وکارگاه درفرایند تدریس
4.053333
0.050078
0.75233
0.86737
زیاد
میانگین کل شاخص ها
4.1999
زیاد
6-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
میزان استفاده معلم از نتایج تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی در جریان تدریس خود
4.20333
0.046745
0.655518
0.809641
زیاد
ارائه بازخورد نتایج آزمون ها به دانش آموزان و اولیاء
4
0.046854
0.658584
0.811532
زیاد
میزان استفاده معلمان از رو شهای متنوع ارز شیابی پیشرفت تحصیلی
4.0894
0.05773
1
0.99987
زیاد
میانگین کل شاخص ها
4.0976
زیاد
میانگین امتیاز تمامی شاخص ها ارزیابی از معلم
4.1602
زیاد
(منبع:یافته های پژوهش)
با توجه به نتایج حاصل از آمار توصیفی(جدول شماره4-20)؛
از این بین شاخص های «ترکیب و توزیع معلمین»، شاخص « نسبت معلم به دانش آموز» با امتیاز ارزیابی (4.42) بالاترین و شاخص «نسبت معلمین تمام وقت به پاره وقت» با امتیاز (4.053333) کمترین میزان امتیاز را داشته است. میانگین کل شاخص های «ترکیب و توزیع معلمین» (4.1870) ارزیابی شده است
از این بین شاخص های «فعالیت آموزشی معلم»، شاخص «دوره های آموزشی (تخصصی) طی شده توسط معلمین» با امتیاز ارزیابی (4.386667) بیشترین و شاخص «نسبت معلمان لیسانس و بالاتر به کل معلمان» با امتیاز ارزیابی (4) کمترین میزان ارزیابی را داشته است. میانگین کل شاخص های« فعالیت آموزشی معلم» (4.2167) ارزیابی شده است.
از این بین شاخص های «فعالیت پژوهشی معلم» ، شاخص «نسبت معلمان پژوهنده به کل معلمان» با امتیاز ارزیابی (4.413333) بیشترین و شاخص «نسبت مقالات منتشر شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی» با امتیاز ارزیابی (3.616667) کمترین میزان ارزیابی را داشته است. میانگین کل شاخص های «فعالیت پژوهشی معلم» (4.0329) ارزیابی شده است.
از این بین شاخص های «الگوها و روش های تدریس معلمین» ،شاخص «میزان استفاده معلمین از مواد و وسایل آموزشی در تدریس» با امتیاز ارزیابی (4.313333) بیشترین و شاخص «میزان استفاده معلمان از طرح درس» با امتیاز ارزیابی (4.103333) دارای کمترین میزان ارزیابی بوده است. میانگین کل شاخص های «الگوها و روش های تدریس معلمین» (4.1978) ارزیابی شده است.
از این بین شاخص های «استفاده از منابع و وسایل آموزشی» ، شاخص «میزان کاربرد فناوری آموزشی توسط معلم درفرایندتدریس» با امتیاز ارزیابی (4.31) بیشترین و شاخص«میزان استفاده معلمان از آزمایشگاه و کارگاه در فرایند تدریس» با امتیاز ارزیابی (4.053333) دارای کمترین میزان ارزیابی بوده است. میانگین کل شاخص های «استفاده از منابع و وسایل آموزشی» (4.1999) ارزیابی شده است.
از این بین شاخص های «ارزشیابی پیشرفت تحصیلی» ،شاخص «میزان استفاده معلم از نتایج تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی در جریان تدریس خود» با امتیاز ارزیابی (4.20333) بیشترین و شاخص « ارائه بازخورد نتایج آزمون ها به دانش آموزان و اولیاء» یا امتیاز ارزیابی (4) دارای کمترین میزان ارزیابی بوده است. میانگین کل شاخص های «ارزشیابی پیشرفت تحصیلی» (4.0976) ارزیابی شده است.
از میان همه شاخص های مربوط به معلم، شاخص های «فعالیت آموزشی معلم» با امتیاز ارزیابی (4.2167) دارای بیشترین امتیاز و شاخص های «فعالیت پژوهشی معلم» با امتیاز ارزیابی (4.0329) دارای دارای کمترین امتیاز بوده است. به طور کلی میانگین کل امتیاز شاخص های مربوط به معلم (4.1602) ارزیابی شده پس این شاخص ها دارای سطح مطلوبیت «زیاد» می باشند.
جدول شماره4-21: مقایسه میانگین کل ارزیابی از هر یک از شاخص ها
شاخص ها
میانگین
سطح مطلوبیت
مقایسهمیانگین شاخص ها

میانگین کل شاخص های ترکیب و توزیع معلمین
4.1870
زیاد
میانگین کل شاخص های فعالیت آموزشی معلم
4.2167
زیاد
میانگین کل شاخص های فعالیت پژوهشی معلم
4.0329
زیاد
میانگین کل شاخص های الگوها و روش های تدریس معلمین
4.1978
زیاد
میانگین کل شاخص های استفاده از منابع و وسایل آموزشی
4.1999
زیاد
میانگین کل شاخص های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
4.0976
زیاد
میانگین امتیاز کل شاخص ها
4.1602
زیاد
(منبع:یافته های پژوهش)
جدول شماره4-22: آمار استنباطی مربوط به اعتبارسنجی شاخص های ارزیابی از معلم
عامل اول: معلم
ملاک
شاخص
تعداد متخصصین
مقدار t
درجه آزادی
سطح معناداری
وضعیت پذیرش
1-ترکیب و توزیع معلمین
نرخ معلمین از نظر سن, مرتبه علمی و سابقه کار
300
30.90651
299
0.000
تایید
نسبت معلمین به دانش آموزان به تفکیک مقاطع
300
23.69267
299
0.000
تایید
نسبت معلمین تمام وقت به پاره وقت
300
20.0671
299
0.000
تایید
نرخ معلمین متخصص در هر رشته تحصیلی به دانش آموزان
300
33.26058
299
0.000
تایید
نسبت معلم به دانش آموز
300
25.74187
299
0.000
تایید
نسبت معلم به کلاس
300
26.06809
299
0.000
تایید
نسبت معلم به مدرسه
300
22.19967
299
0.000
تایید
نسبت ساعات تدریس معلم در هفته
300
18.90436
299
0.000
تایید
نسبت معلمان فوق لیسانس به کل معلمان
300
33.81675
299
0.000
تایید
نسبت معلمان لیسانس به کل معلمان
300
23.45792
299
0.000
تایید
میانگین سطح تحصیلات کارکنان
300
27.84942
299
0.000
تایید
نسبت ساعت تدریس کل معلمان
300
34.88306
299
0.000
تایید
2-فعالیت آموزشی معلم
تعداد دوره های آموزشی (تخصصی) طی شده توسط معلمین
300
26.40613
299
0.000
تایید
نسبت معلمان لیسانس و بالاتر به کل معلمان
300
29.8873
299
0.000
تایید
میانگین ساعات آموزش های ضمن خدمت سالانهکارکنان
300
31.5978
299
0.000
تایید
نسبت ساعت تدریس کل معلمان
300
36.54489
299
0.000
تایید
میانگین سابقه ی خدمت معلمان
300
26.72948
299
0.000
تایید
میانگین ساعات تدریس معلمان در هفته
300
21.61452
299
0.000
تایید
میزان استفاده معلمان از کارگیری ابزارها، لوازم و فناوری های آموزشی در فرایند تدریس خود
300
22.26214
299
0.000
تایید
میزان مشارکت کارکنان، دانش آموزان و اولیا در طراحی و اجرای برنامه ها های کلاسی خود
300
22.72844
299
0.000
تایید
میزان استفاده معلمان از روش های آموزشی متناسب با موضوع تدریس خود
300
21.03452
299
0.000
تایید
3-فعالیت پژوهشی معلم
نسبت معلمان پژوهنده به کل معلمان
300
22.5755
299
0.000
تایید
میزان کاربست یافته های پژوهشی در سطوح مختلف تصمیم سازی و تصمیم گیری
300
18.55531
299
0.000
تایید
نسبت مقالات منتشر شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی
300
21.04615
299
0.000
تایید
نسبت کتاب های تألیفی و ترجمه ای معلمان
300
25.05175
299
0.000
تایید
نسبت مقالات ارائه شده معلمان در همایش ها و سمینارهای داخلی و خارجی
300
21.19321
299
0.000
تایید
میزان پژوهش های انجام شده توسط معلمین
300
23.54634
299
0.000
تایید
میزان اختراعات و ابتکارات ثبت شده توسط معلمین
300
19.16495
299
0.000
تایید
4-الگوها و روش های تدریس معلمین
میزان استفاده معلمین از انواع روش های یادگیری و یاددهی (روش های تدریس) متناسب با موضوع تدرسی خود
300
23.67167
299
0.000
تایید
میزان استفاده معلمان از طرح درس
300
24.64405
299
0.000
تایید
میزان استفاده معلمین از مواد و وسایل آموزشی در تدریس
300
29.77251
299
0.000
تایید
5-استفاده از منابع و وسایل آموزشی
میزان کاربرد

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید