منبع تحقیق درباره کهگیلویه و بویراحمد

دانلود پایان نامه

300 تن از کارشناسان صفی و ستادی آموزش و پرورش استان گهگیلویه و بویراحمد و متخصصین عرصه دانشگاهی، 81 درصد (243 نفر) کارشناسان آموزش و پرورش می باشند که شامل معلمین.مدیران مدارس و کارکنان ستادی آموزش و پرورش می باشند. متوسط سن پاسخ دهندگان 43 سال ،81 درصد از آنها دارای مدرک لیسانس و19 درصد از آنها دارای مدرک کارشناسی ارشد ، متوسط سابقه تدریس آنها 16 سال می باشند. 19 درصد (57 نفر) دیگر از متخصصین صاحب نظر ارزیابی کیفیت و تیم ارزیابی دفتر نظارت و ارزشیابی دانشگاه شاهد هستندکه،30 درصد از متخصصین دارای درجه علمی دانشیاری ، 20 درصد کارشناسی ارشد و50 درصد دیگر از متخصصین دارای درجه استادیاری می باشند.همچنین متوسط سنی متخصصین 45 سال و متوسط سابق تدریس آنها 15 سال می باشند.
مرحله دوم: اجرای آزمایشی چارچوب ارائه شده در مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد.
پژوهش حاضر برای اجرای آزمایشی طرح در استان کهگیلویه و بویراحمد مدارس متوسطه (دخترانه و پسرانه)نظری (سالی واحدی) را انتخاب کرده است. برای انتخاب نمونه از این میان، با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی، مدارس متوسطه (دخترانه و پسرانه)نظری (سالی واحدی) دو شهرستان دنا و بویراحمد را انتخاب کرده. حجم نمونه با ضریب اطمینان 95/0 و اشتباه مجاز 05/0 با بهره گرفتن از فرمول کوکران محاسبه شده است. با توجه به انتخاب روش نمونه گیری خوشه ای برای نمونه گیری از سطح مدارس این دو شهرستان، نمونه های آماری پژوهش به این ترتیب می باشند:
الف:مدرسه
دو شهرستان دنا و بویراحمد به ترتیب دارای 18 و 52 مدرسه می باشد که جمعاّ دارای 70 مدرسه می باشد. از این میان بر طبق محاسبه فرمول کوکران ،59 مدرسه از سطح هر دو شهرستان به صورت تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. با توجه به کوچک بودن جامعه پژوهش در شهرستان دنا و بزرگ بودن جامعه پژوهش در شهرستان بویراحمد ، به تناسب 74.3 درصد نمونه پژوهش (22 مدرسه دخترانه، 22 مدرسه پسرانه و در کل تعداد 44 مدرسه) از شهرستان بویراحمد انتخاب و 25.7 درصد نمونه پژوهش (8 مدرسه دخترانه، 7 مدرسه پسرانه و در کل تعداد 15 مدرسه) از شهرستان دنا انتخاب شد.
ب:دانش آموز
دو شهرستان دنا و بویراحمد به ترتیب دارای 1437و 7629 دانش آموز می باشد که جمعاً دارای9066 دانش آموز می باشد. طبق محاسبه فرمول کوکران، 368 دانش آموز از سطح هر دو شهرستان به صورت تصادفی،به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. با توجه به این که تعداد مدارس، نمونه پژوهش 59 مدرسه می باشد از هر مدرسه تقریباً 6 الی 7 دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب شد. بنابراین در مجموع تعداد 274 دانش آموز از سطح 44 مدرسه شهرستان بویراحمد و تعداد 94 دانش آموز از سطح 15 مدرسه شهرستان دنا انتخاب شد که نیمی از آنها دختر و نیمی از آنها پسر می باشد.
د:مدیر
شهرستان دنا و بویراحمد جمعاّ دارای 70 مدیر مدرسه می باشد. از این میان بر طبق محاسبه فرمول کوکران،59 مدیر مدرسه از سطح هر دو شهرستان به صورت تصادفی به عنوان نمونه پژوهش را انتخاب کردیم. که از این بین به تناسب تعداد 44 مدیر از شهرستان بویراحمد و تعداد 15 مدیر از شهرستان دنا به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد که نیمی از آنها زن و نیمی از آنها مرد می باشد.
ج:معلم
دو شهرستان دنا و بویراحمد به ترتیب دارای 127و 698 معلم می باشد که جمعاً دارای825 معلم می باشد.
بر طبق محاسبه فرمول کوکران،260 معلم از سطح هر دو شهرستان به صورت تصادفی، به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. با توجه به این که تعداد مدارس، نمونه پژوهش 59 مدرسه می باشد بنابراین از هر مدرسه تقریباً 4 الی 5 معلم به صورت تصادفی انتخاب می شود.بدین ترتیب به تناسب تعداد 193 معلم از سطح شهرستان بویراحمد و تعداد 67 معلم از سطح شهرستان دنا به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد که نیمی از آنها زن و نیمی از آنها مرد می باشد.
ابزار های اندازه گیری داده ها :
در این پژوهش با توجه به دو مرحلهای که دارد، ابزار گرداوری در هر یک از مراحل شامل:
مرحله اول: ارائه چارچوبی برای تضمین کیفیت « به شیوه ارزیابی درونی » در آموزش متوسطه کشور می باشد در این مرحله از پژوهش،پرسشنامهای با مقیاس پنج درجهای لیکرت مشتمل بر 4 عامل،23ملاک و 185شاخص برای سنجش کیفیت مدارس متوسطه، توسط پژوهشگر طراحی شد و در اختیار کارشناسان صفی و ستادی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و متخصصین دانشگاهی قرار گرفت. در نهایت با گردآوری داده ها و استفاده از نظرات و پیشنهادات کارشناسان و متخصصین مربوطه، به ارائه چارچوبی متشکل از عامل ها،ملاک ها و شاخص هایی برای اندازه گیری کیفیت مدارس متوسطه نظری کشور می پردازیم.
لازم به ذکر است که در تهیه پرسشنامه مربوط به این مرحله، مراحل زیر صورت گرفت:
1-پژوهشگر با بررسی منابع داخلی و خارجی انجام گرفته برای ارزیابی کیفیت در آموزش و پرورش، مجموعهای از عامل ها،ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت را گرداوری و در قالب یک پرسشنامه(در چهاربخش مجزاء مربوط به هر یک از عامل ها)محقق ساخته با طیف پنج درجهای لیکرت تدوین و تنظیم نموده است.
2-جهت بررسی اعتبار پرسش نامه در این تحقیق از اعتبار صوری و محتوایی استفاده شد تا اطمینان یابیم که پرسش نامه، به تعدادکافی پرسش های مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش را در برداشته باشد. به بیان دیگر، پرسش نامه به گونه ای طراحی شده باشد که ابعاد و عناصر ارزشیابی کیفیت آموزش متوسطه را تحت پوشش دقیق قرار دهد. بدین منظور، از نظرات 30 نفر از صاحب نظران دانشگاهی استفاده شد و بر اساس نظرات آنها نقایص پرسش نامه برطرف گردید. در ضمن سعی شد پرسش نامه مقدمه گویا و مختصر داشته و به طور مناسب ویراستاری شده باشد.برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار به دست آمده آلفا برای کل پرسش نامه 96/0 محاسبه گردید. با توجه به این که مقدار به دست آمده بیشتر از 70/0 بود، پایایی ابزار اندازه گیری قابل قبول تلقی گردید. مقدار آلفا برای هر یک از عوامل مورد بررسی نیز محاسبه شد. مقدار آلفا برای عامل فضا و تجهیزات95/0،عامل معلم90/0،عامل مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس 93/0 و عامل دانش آموزان 92/0 می باشد. توجه به این که مقدار به دست آمده آلفا برای هر یک از عامل ها، بیشتر از 70/0 بود، پایایی ابزار اندازه گیری قابل قبول تلقی گردید.
3-توزیع پرسشنامه مربوطه بین کارشناسان صفی و ستادی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و متخصصین دانشگاهی به منظور گرداوری نظرات آنها و تعیین اعتبار هر یک از این عامل ها،ملاک ها و شاخص ها طراحی شده. البته در پرسش نامه یاد شده، از متخصصین درخواست شده بود، در صورتی که پیشنهادهایی علاوه بر موارد مطرح شده مد نظر دارند، در فضای خالی انتهای هر عامل،ملاک ، شاخص ذکر نمایند.
4-فرایند توزیع و جمع آوری پرسشنامهها از متخصصین در طی یک پروسه شش ماه انجام گرفت.نظرات متخصصین در رابطه با هر یک از این عامل ها و ملاک ها و شاخص ها را بعد از گذشت شش ماه گرداوری شدند.
5- کد بندی نظرات کارشناسان و متخصصین و وارد کردن آن در قالب نرم افزار(spss) و انجام محاسبات آماری
6- انجام محاسبات آمار توصیفی(سنجش امتیاز و میزان مطلوبیت هر یک از این عامل ها،ملاک ها و شاخص ها) و آمار استنباطی ‏(t) .در این باره ملاحظاتی در نظر گرفته شده است که شامل؛
الف:انجام محاسبات آمار توصیفی
مرحله اول تعیین امتیاز هر یک از عامل ها،ملاک ها و شاخص ها: در این مرحله با توجه به میانگین کل امتیازدهی به هر یک از عامل ها،ملاک ها و شاخص ها، وزن‌دهی آنها صورت می‌گیرد تا سطح مطلوبیت هر یک از عوامل مشخص شود. بدین ترتیب به عامل ها،ملاک ها و شاخص هایی که سطح مطلوبیت آنها خیلی زیاد است ارزش عددی 5، سطح زیاد ارزش عددی 4، سطح متوسط ارزش عددی 3، سطح کم ارزش عددی 2 و سطح خیلی کم ارزش عددی1 اختصاص داده می‌شود.
مرحله دوم تعیین سطح مطلوبیت هر یک از عامل ها،ملاک ها و شاخص ها: برای مشخص کردن سطح مطلوبیت در پژوهش حاضر امتیاز 5 خیلی زیاد ، امتیاز 99/4-4 زیاد، امتیاز 99/3-3 متوسط،امتیاز 99/2-2 کم و حذف سوال و امتیاز 99/1-1 خیلی کم و حذف سوال می باشد.
جدول شماره3-1: مقیاس تبدیل واژه های کمی به کیفی در مورد تاثیر عامل ها، ملاک ها و شاخص ها در ارزیابی
معیار تصمیم کمی
معیار تصمیم کیفی
5
4
3
2
1
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
معیار تصمیم کمی
معیار تصمیم کیفی
5

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

99/4-4
99/3-3
99/2-2
99/1-1
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم

خیلی کم
مرحله سوم نوشتن سطح امتیاز، مطلوبیت و پذیرش هر یک از عامل ها،ملاک ها و شاخص ها:
ب:انجام محاسبات آمار استنباطی
در اجرای آزمون (تی تک نمونه ای با ضریب اطمینان 95/0 و اشتباه مجاز 05/0) در صورتی که مقدار آماره بدست آمده ‏(t) (برای هر یک از عامل ها،ملاک ها و شاخص ها) با درجه آزادی مشخص (299) محاسبه شود و سطح معنی داری مشاهده شده (sig) مقدار کمتر از میزان خطای مجاز(0.05) شود ، این عامل ،ملاک یا شاخص ها مورد توافق و تایید کارشناسان و متخصصین می باشد و در صورتی که سطح معنی داری مشاهده شده (sig) مقدار کمتر از میزان خطای مجاز(0.05) نباشد ،بدین معنا می باشد که این عامل ،ملاک یا شاخص ها مورد توافق و تایید کارشناسان و متخصصین نمی باشد.
7-فرایند تعدیل،تلخیص و اعمال نظرات و پیشنهادات کارشناسان و متخصصین در رابطه با هر یک از عامل ها، ملاک ها و شاخص ها.برای این منظور مهمترین پیشنهادات و نظرات کارشناسان و متخصصین ، شناسایی و در چارچوب نهایی عامل ها،ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت اعمال شد که اعتبار این مرحله از کار توسط توسط استاد راهنما و مشاور تایید شد.
8- ساخت چارچوب نهایی عامل ها،ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت و طراحی پرسشنامه ها به منظور ارائه چارچوب پیشنهادی مورد نظر جهت اجرا در مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد.
مرحله دوم: اجرای آزمایشی چارچوب ارائه شده در مدارس استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد.در این مرحله از پژوهش برای گرداوری داده ها به منظور پاسخگویی به سوال چهار پژوهش، از پرسشنامههای مختلفی برای گرداوری داده ها بهره گرفته خواهد شده که شامل: ،پرسشنامه مربوط به معلم،پرسشنامه مربوط به مدیر مدرسه،پرسشنامه مربوط به فضا و تجهیزات مدارس، پرسشنامه مربوط به دانش آموزان،می باشد. در طی این فرایند متأسفانه آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد به طور کامل مخالف اجرای پرسشنامه شدند که با روشنگری های انجام گرفته، آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد خود با اصلاح پرسشنامه های معلم،مدیر و دانش آموزان و همچنین حذف کامل پرسشنامهی فضا و تجهیزات حاضر به اجرای پرسشنامه ها شد.در نهایت پرسشنامه های معلم،مدیر و دانش آموزان با تایید آموزش و پرورش استان و استاد راهنما و استاد مشاور در نمونه مورد نظر اجرا شد . مقدار آلفا برای هر یک از عوامل مورد بررسی نیز محاسبه شد که بدین شرح می باشد: مقدار آلفا برای پرسشنامه مدیریت 79/0 ،پرسشنامه دانش آموزان، 81/0 و پرسشنامه معلمین 93/0 می باشد . با توجه به این که مقدار آلفای بدست آمده در هر یک از پرسشنامه ها بیشتر از 70/0 بود، پایایی ابزار اندازه گیری قابل قبول تلقی گردید
الف:پرسشنامه فضا و تجهیزات مدرسه
پرسشنامه فوق شامل 45 سوال می باشد که اطلاعات مربوط به فضاها و تجهیزات آموزشی،پژوهشی،پرورشی،اداری،بهداشتی،کتابخانه و فناوری اطلاعاتی مدرسه می باشد.پرسشنامه مربوطه بعد از طراحی و تنظیم آن در اختیار مدیران مدرسه جهت پاسخدهی قرار می گیرد.اما این پرسشنامه به دلیل مشکلات اداری و سازمانی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد اجازه به اجرای این پرسشنامه نداد.
ب: پرسشنامه دانش آموز
این پرسشنامه با بهره گرفتن از ملاک ها و شاخص های مربوط به ارزیابی کیفیت دانش آموزان طراحی شده است.پرسشنامه طراحی شده را، آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد با اصلاح آن در نهایت یک پرسشنامهای 24سوالی تدوین و در اختیار دانش آموزانی(تعداد 368 نفر)که به عنوان نمونهی پژوهش انتخاب شدند قرار گرفت.
د: پرسشنامه مدیر مدرسه
این پرسشنامه با بهره گرفتن از ملاک ها و شاخص های مربوط به ارزیابی کیفیت مدیر طراحی شده که در آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد با اصلاح آن در نهایت یک پرسشنامهای 25 سوالی تدوین و در اختیار مدیرانی (تعداد 59 نفر)که به عنوان نمونهی پژوهش انتخاب شدند قرار گرفت
ج: پرسشنامه معلم مدارس
این پرسشنامه با بهره گرفتن از ملاک ها و شاخص های مربوط به ارزیابی کیفیت معلم طراحی شده که در آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد با اصلاح آن در نهایت یک پرسشنامهای 15 سوالی تدوین و در اختیار معلمانی (تعداد 260 نفر)که به عنوان نمونهی پژوهش انتخاب شدند قرار گرفت.
شیوه اجرا و مراحل انجام پژوهش
با توجه به این که پژوهش دارای دو مرحله می باشد که یکی ارائه چارچوبی برای تضمین کیفیت « به شیوه ارزیابی درونی » در آموزش متوسطه کشور و اجرای آزمایش آن در مدارس متوسطه استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد، بر این اساس فرایند شیوه اجرا و مراحل انجام این پژوهش در هر دو مرحله متفاوت می باشد.
مرحله اول: ارائه چارچوبی برای تضمین کیفیت « به شیوه ارزیابی درونی » در آموزش متوسطه کشور می باشد
در این مرحله از پژوهش ،جهت پاسخ به سوال های تحقیق، ابتدا با بررسی منابع داخلی و خارجی انجام گرفته مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته و 4عامل ،23ملاک و 185شاخص ارزشیابی کیفیت مدارس متوسطه نظری را شناسایی،استخراج،تدوین و در قالب پرسشنامه ای با طیف 5 درجه ای لیکرت طراحی نموده و برای اعتبارسنجی در اختیار 300 تن از کارشناسان و متخصصین قرار گرفت.
لازم به ذکر است شیوه اجرا و مراحل انجام پژوهش، در این مرحله به قرار زیر می باشد:
1-پژوهشگر با بررسی منابع داخلی و خارجی انجام گرفته درباره ادبیات ارزیابی کیفیت در آموزش و پرورش، مجموعهای از عامل ها،ملاک ها و شاخص های ارزیابی کیفیت را گرداوری و در قالب یک پرسشنامه(در چهاربخش مجزاء مربوط به هر یک از عامل ها) محقق ساخته با طیف پنج درجهای لیکرت طراحی،تدوین و تنظیم نموده است.
2-توزیع پرسشنامه مربوطه بین کارشناسان صفی و ستادی وزارت آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و و متخصصین دانشگاه برای گرداوری نظرات آنها به منظور تعیین اعتبار هر یک از این عامل ها،ملاک ها و شاخص ها طراحی شده. البته در پرسش نامه یاد شده، از

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید