منبع پایان نامه ارشد درباره جمع آوری اطلاعات، تحلیل داده، همبستگی پیرسون، بر عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه

در هر بار اجرا برروی تعدادی آزمون شونده نتایج مختلفی به دست دهد‌، آن آزمون یک آزمون پایا نخواهد بود و در واقع هیچ چیز را به درستی اندازه نخواهد گرفت و اگر یک آزمون چیزی را به درستی اندازه‌گیری نکند، هیچ اطلاع مفیدی به ما نخواهد داد.
اعتبار بیانگر میزان ثبات و تکرار پذیری نتایج حاصل از اجرای یک آزمون بر روی یک نمونه واحد در دفعات متعدد زمانی است. جهت تعیین پایایی ابزار از روش روش آلفای کرانباخ64‌ استفاده شده است. در واقع برای برآورد ضریب اعتبار‌، این روش مستلزم تنها یک بار اجرای آزمون است. این روش بستگی به همگنی کارکرد آزمودنی از یک سوال به سوال دیگر است و محاسبه آن مبتنی بر انحراف استاندارد سوال‌هاست. در نهایت بر اساس همبستگی درونی سوالات آزمون مقدار آلفا استخراج‌‌ می‌شود، چنانچه این مقدار بیش از 7/0 باشد‌‌ می‌توان گفت ابزار دارای پایایی است. نتایج در فصل4 به تفکیک ذکر شده است.

3-9- متغیرهای تحقیق
متغیر شامل هرچیزی است که بتواند ارزش‌های گوناگون و متفاوت بپذیرد. این ارزش‌ها می‌توانند در زمان‌های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا این که در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد. (سکاران، 1388، ص 82‌)‌
متغیر مستقل: متغیر مستقل به گونه‌ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تأثیر می‌گذارد. یعنی وقتی متغیر مستقل وجود داشته باشد، متغیر وابسته نیز وجود دارد. دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جستجو کرد. (سکاران، 1388، ص 85‌)‌
متغیر وابسته:
پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقمند است. هدف وی توصیف یا پیش‌بینی تغییرپذیری متغیر وابسته است به بیان دیگر این متغیر، همان متغیر اصلی است که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می‌کند. با تحلیل متغیر وابسته، می‌توان برای حل مسأله به پاسخ‌هایی دست یافت. پژوهشگر علاقمند است این متغیر و نیز سایر متغیرهایی که بر آن تأثیر می‌گذارند را کمّی کند و بسنجد. (سکاران، 1384 ص 83‌)
در این تحقیق که به بررسی رابطه بین مدیریت دانش بر عملکرد سازمان پرداخته شده است،  مدیرت دانش به عنوان متغیر مستقل و عملکرد شرکت با سه مولفه نوآوری در ارائه خدمات، کیفیت در ارائه خدمات، سودآوری عنوان متغیر وابسته مطرح هستند.
3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرآیندی است چندمرحله‌ای که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع‌آوری در نمونه (جامعه‌)‌ آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی و دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. (خاکی، 1387، ص 305‌)‌ تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار توصیفی که عمدتاً مفاهیمی از قبیل جدول توزیع فراوانی و نسبت‌های توزیع، نمایش هندسی و تصویری توزیع و نظایر آن تشکیل می‌شود. در آمار توصیفی ویژگی‌های موضوع مورد مطالعه به زبان آماری تصویرسازی و توصیف می‌گردد. (حافظ‌نیا، 1382، ص 237‌)‌
در این تحقیق پس از استخراج اطلاعات، خلاصه کردن و طبقه بندی داده‌های آماری انجام گردید که این کار با تشکیل جداول فراوانی و با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفته است. در این تحقیق برای نمایش نحوه توزیع صفت در نمونه از نمودار میله‌ای و دایره‌ای استفاده شده است که در فصل چهارم به طور کامل شرح داده می‌شود.
3-11- جمع بندی فصل سوم
همانگونه که در این فصل عنوان شد روش تحقیق مذکور از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و پیمایشی می باشد. اطلاعات اولیه برای انجام تحقیق با استفاده از روشهای کتابخانه ای جمع آوری شده است و از پرسشنامه ای متشکل از 16 گویه به عنوان ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات بهره گرفته شد. جهت سنجش روایی محتوایی پرسشنامه ، از نظر استادان مجرب بازاریابی و مدیران و کارشناسان با تجربه بانکداری بهره گرفته شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ و به میزان 808/0 مورد تایید قرار گرفت.
به جهت تجزیه تحلیل داده ها در ابتدا نرمال بودن داده ها از طریق آزمون کولموگروف – اسمیرنف انجام شده و تعیین روابط بین متغیرها و همچنین اثرات متغیرهای وابسته/ مستقل از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است .
اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها بوسیله نرم افزار spss مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید