پایان نامه : بین المللی شدن

دانلود پایان نامه

اقتصادی ، دیدگاه دیگری وجود دارد که بحث جهانی شدن را به تغییرات اجتماعی و تمرکز بر موضوعات مرتبط با حاکمیت بررسی می کند . آیا توسعه یک دنیای جهانی تغییرات اساسی را در زندگی اجتماعی به وجود می آورد ؟ آیا جوامع معا صر یک روش جدیدی از حاکمیت را به دلیل جهانی سازی تجربه می کنند ؟ از این دیدگاه بحثهای جهانی شدن و حاکمیت مرتبط با ماهیت و خصلت دولت است . مثلا” برخی اعتقاد دارند که جهانی شدن دنیای معاصر دولتها را از حاکمیت مطلق محروم کرده است. از بحثی که بدان اشاره شد نتیجه میگیریم که رشد روابط جهانی منجر به کاهش وضعیت دولت کشور و رفتارهای جدید دولتها شده است . ا فرا طیون این دیدگاه ، دولتها را قربانی بی علاج جهانی شدن می دانند .نتیجه اینکه دولت باید خودش را از روابط جهانی که خود مختاری آن را محدود می کند خلاص کند . از لحاظ تداوم وضع سابق نیز باید گفت دولتها یا دولتهای ا صلی اقتدار نظام مند اولیه خود را حفظ می کنند ، حتی اگر تحت عوامل اقتصادی و مالی جهانی قرار داشته باشند . در مجموع باید گفت در روند جها نی شدن ، نظام وستفالی از حالت ثبات در آمده و در روند تکاملی خود دولتها تحت نظام جهانی باقی می مانند اما به صورت انحصاری که به عنوان یک ا صل حاکمیتی در منشور ملل متحد نام برده شده است . مقوله دیگری که در بحث تداوم یا تغییر در نظام قانون مند جهانی مطرح می شود ، هویت و ساختارهای اجتماعی گروههاست . در اینکه جهانی سازی مردمان مختلف را شبیه تر یا متفاوت تر از گذشته می کنند ، بحث است . آیا جهانی سازی موجب یگانگی یا چند گانگی هویت هاست؟ از یک طرف بسیاری که جهانی شدن را نزدیک لیبرا لیزاسیون و غربی شدن می دانند فرایند جهانی سازی را به نوعی تبادل فرهنگی تعبیر می کنند به گونه ای که هرکجا هرچیزی بیشتر و بیشتر شبیه می شود. از طرف دیگر نیز برخی معتقدند جهانی سازی باعث تنوع بیش از حد فرهنگی می شود .مثلا” ارتباطات جهانی بازارها و از این قبیل تثبیت کننده محتویات محلی مختلف هستند به گونه ای که از آن به محلی شدن یاد می شود . در طول این سالها هنوز فرهنگهای محلی به خوبی هویت خود را حفظ کرده اند بسیاری مذاهب احساسات ملی گرایی و دیگر خصیصه های هویتی خود را در قبال جهانی شدن حفظ کرده اند . طرفداران هانتینگتون معتقدند هویت سیاسی در جهانی شدن با یک تعارض فرهنگی مواجه می شود. اگر چه نباید از نظر دور داشت که روابط جهانی فرصتهای زیادی برای توسعه هویتهای فرا سرزمینی و انحصاری پدید آورده است مثلا” ارتباطات طبقات ، نژادها و مذاهب و جنسیتی نوعی تکامل را پدید آورده است و از تعصبات گذشته کاسته است . در زمینه علم و دانش نیز باید گفت این پدیده از ابتدا خصلت جهانی و تکاملی داشته است . آیا می توان فراورده ای از علم و دانش را نام برد که نتیجه آن به همه جهانیان نرسیده باشد . تحولی که بعد از قرون وسطی در اروپا پدید آمد از لحاظ متدلوژی ، جهانی شدن را به عنوان یک مقوله جدای از تقسیمات نظام مند پیشین قرار می دهد و می توان گفت در برخی جوانب تعارضاتی با خصلت عقل گرایی علم که در دنیای امروز عامل ا صلی پیشرفت است ایجاد می کند.
گفتار دوم : بین المللی کردن :

تاریخ حقوق ملتها دو قرن پس از گروسیوس منجر به تکامل در نظام دولت کشور جدید در اروپا شد . برخورد بین قواعد عرفی و تمایل حقوقدانان در تنظیم معاهدات بین المللی تفکر جدید را که از زمان بینکر شوک ریشه داشت پدید آورد و به عنوان مثبت گرایان شناخته شدند. در قرن نوزدهم باز هم حقوق بین الملل گسترش یافت .تاثیر تمدن اروپایی به سایر نقاط جهان ، مدرنیزه شدن حمل و نقل جهانی ، تخریب وسیع تر جنگها و بالاخره اختراعات جدید نیاز به نظام قانون مند جهانی را بیش از پیش مطرح ساخت . شاید بتوان حکم داوری آلاباما در سال 1872 را به عنوان نقطه عطف مهمی در رفتار دولتها به حساب آورد .دولتها شروع به رویه جدیدی کردند که از طریق مذاکره و تنظیم معاهدات بین المللی در روابط متقابل پدید آمد . از نویسندگان مهمی که می توان نام برد و از ملیتهای مختلفی بودند که برخورد علمی با موضوع داشتند و سخن واحدی را بیان می کردند از جمله: کنت، میتون هردو آمریکایی ، دو مارتن روسی ، کلبر آلمانی ، فیلیمور انگلیسی ، کالو آرژانتینی ، فیور ایتالیایی ، پرادیر فودر فرانسوی و بسیاری دیگر که گرایش آنها تمرکز بر دلیل و منطق ؛ در نبود قواعد عرفی و قراردادی بود .تشکیل دیوان دائمی داوری متعا قب کنفرانسهای لاهه 1899 و 1907 و دیوان دائمی دادگستری بین المللی در سال 1921 به عنوان یک مرجع مقتدر در نظام بین المللی و جانشین آن دیوان بین المللی دادگستری کنونی در سال 1946 ، ایجاد سازمانهای بین المللی مانند جامعه ملل و سازمان ملل متحد که وظیفه ا صلی آنها رفاه بشریت و حفظ صلح است . سازمان بین المللی کار ، سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری و از این قبیل منجر به تقسیمات متعددی شد که کشورهای جهان را در بحران جنگ سرد به جهان اول و دوم و سوم تقسیم می کرد. پس از آن تقسیم جهان به بلوک منطقه ای و جهانی و امروزه با آغاز هزاره جدید ، بین المللی کردن مترادف با جهانی شدن به کار می رود . حقوق بین الملل با تحول و پیشرفت تمدن و اختراعات در راستای تنظیم و حمایت از فعالیتها در فضای ماورای جو، محیط زیست و کنترل اطلاعات فرامرزی نظام حقوقی جدیدی را پدید آورده است که در صدد اکتشاف و بهره برداری منابع زیر بستر خارج از حاکمیت ملی کشورها ست . وقتی که از جهانی شدن به عنوان بین المللی شدن یاد می کنیم این اصطلاح به گسترش معاملات و وابستگی بین کشورها ربط پیدا میکند .از این دیدگاه یک دنیای جهانی جایی است که پیامهای بیشتر ، عقاید ، تجارت ، پول ، سرمایه گذاری ، آلودگی و مردم زیادی فرای دولت کشور سرزمینی به هم مربوط می شوند . از نظر برخی محققان جهانی شدن ، یک پدیده ناشی از بین المللی کردن است به طوری که جهانی سازی زیر مجموعه بین الملل محسوب می گردد. به همین دلیل بسیاری واژه جهانی و بین المللی را مترادف استفاده می کنند. اکثر تلاشها جهت گسترش جهانی شدن از فرایند بین المللی کردن حاصل شده است . یکی از دانشمندان اقتصاد به نام رودریک، جهانی شدن را از میزان معاملات جاری به صورت تناسبی از تولید خالص ملی اندازه گیری می کند. از معیارهای دیگری که بیان شده شامل میزان فعالیتهای فرامرزی بین کشورها ست. ازجمله سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، سفرهای بین المللی ، عضویت در سازمانهای بین المللی و مکالمات بین المللی و از این قبیل را میتوان ذکر کرد . علاوه بر این با اندازه گیری و مقایسه بر ا ساس معیارهای سرزمینی می توان گفت یک کشورتا چه اندازه کمتر یا بیشتر جهانی است. تفکر جهانی شدن همان بین المللی کردن ، از آن جهت جذاب است که یک حداقل از مطابقتهای سیاسی و خرد گرایی را دنبال می کند . روابط جهانی از این نوع می تواند از زمینه های هستی شناسی و روش شناسی در روا بط بین الملل مورد بررسی قرار گیرد . فرهنگ و اقتصاد جهانی می توانند مشابه فرهنگ و اقتصاد بین المللی مورد مطالعه قرار گیرند .

در واقع بررسی جهانی شدن به عنوان بین المللی شدن تاکید بر گرایشات معا صر دارد که موضوعات تاریخی اخیر را دوباره اجرا می کند . به خصوص با تحلیل موضوع در می یابیم که سطح تجارت فرامرزی ، سرمایه گذاری مستقیم و مهاجرت دائم ا فراد به طور نسبی بیشتر از یکصد سال اخیر بوده است . پیشنهاد این است که جهانی شدن یا به عبارتی وابستگی بین المللی بیشتر یک نوع از نظام کشورهای مدرن و اقتصاد جهانی است که در طول زمان رخ می دهد . بنابر این محققان اجتماعی می توانند بدون دغدغه تحقیقات خود را با استفاده از کارهایی که نسلهای گذشته انجام داده اند ، تکمیل کنند . با همه مواردی که گفتیم باز این سوال پیش می آید که چرا با وجود واژه بین المللی و مفهوم گسترده ای که دارد از کلمه جهانی شدن استفاده می شود؟ باید گفت بر کسی پوشیده نیست که مفهوم جهانی شدن با وجود تجربه سالهای اخیر مداخلات و وابستگیهای بین المللی بزرگتر را شامل می شود و این تفکر هر روز توسعه بیشتری می یابد . از لحاظ سیاسی هم چنانچه جهانی شدن را با بین المللی شدن یکی بدانیم محل بحث و اشکال است . سیاسیون معتقدند که روابط اجتماعی در سطح جهان تنها از طریق واحدهای سیاسی به نام کشور و حکومتهای دولتها و اجتماعات ملی امکان پذیرست . بدین ترتیب استفاده از واژه بین المللی باعث غفلت از انواع سازمانها، همچنین هویت و حاکمیتی که دارای ارزش بالایی به خصوص برای مردم بومی دارد و انواع مختلف تفکرات بین المللی ومنطقه ای خواهد شد . در حالی که بیش از دویست سال قبل امانوئل کانت می گفت : اینکه بشریت در کنار هم است ، موضوعی غیر قابل اجتناب است . هر تخطی و اعمال خشونت نسبت به قانون و عدالت در هرگوشه جهان ممکنست در هر جای دیگر نیز تکرار شود. در دنیایی که امروز در آن زندگی می کنیم سرنوشت همه جوامع به هم پیچیده شده است . بنا براین جهانی شدن فقط از بعد اقتصادی نیست بلکه دم زدن از حقوق بین الملل و عدالت است. رژیم سنتی حاکمیت به سمت توسعه نظم جهانی که در آن دولتها آزاد و برابر هستند پیش می رود . از بین نظم های سیاسی متمایزی که وجود دارد معیارهای محدود کننده ای در زمینه دیپلماتیک و مشارکت هست و بدین ترتیب در زمینه بین المللی ، دولتها پذیرفته اند که ا صل تاثیر گذاری به عنوان ا صلی است که می تواند در جهان بین المللی موجد حق باشد.
گفتار سوم : آزاد سازی جهانی :

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تفکر دیگری که پیرامون جهانی سازی ، موضوع مباحث فراوانی قرار گرفته . مترادف بودن این واژه با آزاد سازی و ترقی خواهی است. در این خصوص جهانی سازی فرایندی از تحمیلات بر کشورها را مشخص می کند که نتیجه آن ا قتصاد آزاد و بدون مرز در سرتاسر جهان بوده است . بدین ترتیب مقررات تجارت کالا، محدودیت ارزهای خارجی ، کنترل سرمایه و از این قبیل مختصر و در مواردی از بین می رود . سیاستهای ا قتصاد کلان آزاد در این راستا مورد مطالعه قرار می گیرد . با وجود حمایت از این روش خصوصی سازی ، تنظیم مجدد مقررات و محدودیتهای مالیاتی باعث موفقیت ، آزادی ، صلح و دموکراسی خواهد شد . به عبارتی مخالفان جهانی سازی به نوعی با سیاست آزاد سازی جهانی مخالفند که نتیجه آن عدم مداخله در تولید و اقتصاد جهان و منجر به گسترش فقر، نابرابری ، مخاصمه ، تخریب فرهنگی و محیط زیست و کاهش دموکراسی خواهد بود. در طول ربع قرن گذشته گسترش وسیع جهانی شدن و آزاد سازی ا قتصاد جهانی به خوبی مشهود است به عنوان مثال میزان متوسط تعرفه برای تولیدات غیر کشاورزی به پایین ترین سطح خود رسیده است. موج آزاد سازی نقش مهمی در سرعت بخشیدن به جهانی سازی ایفاء کرده است . نتیجه مذاکرات دور اروگوئه و تاسیس سازمان تجارت جهانی نظم جهانی جدیدی را پدید آورد که باعث تحول در موضوعات تجارت سنتی گردید . کشورهای جهان سوم و جنوب مجبور به جمع شدن با یکدیگر و هماهنگی با این آزاد سازی جهانی شدند . در این فرایند اجماع کاملی وجود دارد که مفهوم جنوب از بین می رود و توجه به نقش بازار جهانی در رسیدن به توسعه مهمترین است . علاوه بر این موضوعات جدید مهمی برای کار، برا قتصاد جهان وجود دارد که نیازمند گفتگوی شمال به جنوب است و بدین ترتیب مشارکت بین المللی را تقویت میکند . اگر چه منا فع مختلفی برای کشورهای در حال توسعه است اما مفهوم «جنوب» به خصوص پس از جنگ سرد مهمتر شده است . نقش کنفرا نس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد و تقویت آن در این زمینه باید مورد توجه باشد .آزاد سازی و جهانی سازی هر دو درکشورهای در حال توسعه و صنعتی ترکیب شده اند . به عبارتی در طول ده تا پانزده سال اخیر تجارت آزاد ، با توجه به محصولات صنعتی و حرکت آزاد سرمایه بین کشورهای صنعتی رونق یا فته است . دلیل این مدعا مقایسه وضعیت با دهه 50 و60 میلادی قرن بیستم است تقویت کنترل سرمایه در سطح بین المللی تحت رژیم برتون وودز منجر به اعمال مقررات و تعرفه های سنگین بر تولیدات داخلی و بازارهای آزاد و سرمایه داری شده بود . آزاد سازی تجارت به سرمایه گزاری و گردش ثروت بین کشورها می پردازد ، در حالی که جهانی سازی هم پیرامون یکسان سازی و آسان کردن تولید در کشورهای مختلف تحت حمایت یا مالکیت شرکتهای چند ملیتی و همچنین یکسان سازی بازارهای مالی و تسهیل گردش ثروت از طریق آزاد سازی توجه دارد . در این بین اخیرا” گفته اند جهانی سازی می تواند با حمایت های حقوق بشر و زیست محیطی و اجتماعی تقویت گردد. بدین منظور که سیاستهای آزاد سازی برای جهانی سازی جنبه ذاتی ندارند. در هرصورت برای جهانی سازی تکراری است که بگوئیم نباید دخالتی در اقتصاد ،باشد یا نبا شد . مردم در نظر و عمل ، بازارهای آزاد را در چندین کشور دنیا بدون اینکه صحبتی از جهانی سازی باشد دیده اند . با وصفی که آزاد سازی به گسستن قید و بندهای ا قتصادی و اجتماعی کشورها مرتبط ا ست . عموما” همراه با خصوصی سازی هم به کار می رود . مثلا” کشورهای اروپایی در زمینه ا لکتریسیته و گاز به گونه ای آزاد سازی کرده اند که نظام رقابتی را به وجود آورده است . اگرچه برخی شرکتهای مهم در مالکیت دولت هستند ، این سیاست توانسته تا حدود زیادی موفق باشد . اگر آزاد سازی را یک راس مثلث فرض کنیم دو راس دیگر آن خصوصی سازی و ایجاد ثبات است . این موضوعی بود که در استراتژی سه گانه اقتصادی در معاملات به عنوان «اجماع واشنگتن » مطرح شد . موضوعاتی چون کاهش یارانه های دولتی ، تنظیم مقررات جدید ، تجدید ساختار سازما نی و عدم تمرکز و بالاخره خصوصی سازی در این زمینه به کار می آید . یکپارچه شدن ا قتصاد جها نی ثابت کرده که ابزارهای قدرتمندی برای کشورها جهت ترویج رشد اقتصادی ، توسعه و کاهش فقر به همراه دارد . درطول بیست سال گذشته رشد اقتصاد جهانی هر سال به طور متوسط 6% تخمین زده می شود . این رقم دو برابر سریعتر از رشد تولیدات جهانی است .تجارت به عنوان موتوری برای این رشد به کار می رود . از سال 1947 زمانی که موا فقتنامه عمومی تعرفه و تجارت GATT به وجود آمد نظام تجارت جهانی از هشت دور مذاکرات پیرامون آزاد سازی ا قتصاد چند جانبه بهره برده است . به همین نسبت آزاد سازی به صورت یکجانبه و منطقه ای نیز مفید بوده است . پایان آن دور مذاکرات که دور اوروگوئه خوانده می شود منجر به ایجاد سازمان تجارت جهانی در سال 1994 برای کمک به اجرای رشد موافقتنامه های تجاری چند جانبه شد. به جرات می توان گفت هیچ کشوری در طول ده سال گذشته به موفقیت ا قتصادی با ا فزایش استاندارد زندگی مردم خود نرسیده، بدون اینکه برای بقیه دنیا ، درهای خود را گشوده باشد . باز کردن ا قتصاد کشورها به روی ا قتصاد جهانی برای بسیاری کشورهای جهان سوم در زمینه توسعه منا فع رقابتی در برخی تولیدات ضروریست . در این کشورها که از نظر بانک جهانی به « جهانی سازی های جدید » تعریف شده اند ، حدود 120 میلیون نفر یا 14% جمعیت از فقر مطلق ، بین سالهای 1993 و 1998 خارج شده اند . کشورهایی مانند هند ، ویتنام و اوگاندا که ا قتصاد خود را در سالهای اخیر آزاد کرده اند رشد بیشتر ثروت و کاهش فقر را آزموده اند . به طور متوسط کشورهای در حال توسعه ای که تعرفه های خود را کاهش داده اند ؛ در دهه 1980 از آنهایی که این کار را در دهه 1990 انجام دادند از رشد بیشتری برخوردار شدند . منافع آزاد سازی بیشتر برای کشورهای فقیر و در حال توسعه ای مفید ست که با یارانه های مجازی ، از ا قتصاد بیماری برخوردار هستند . با ا فزایش مداخل فقرا نا شی از ا قتصاد آزاد به وجود آمدن کار برای کارگران غیر ماهر و بالا کشیدن

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید