پایان نامه ارشد درباره بازاریابی بیمه

دانلود پایان نامه

Winter, 2012
فهرست مطالب
فصل اول

کلیات تحقیق
مقدمه 2
بخش اول: کلیات تحقیق 3
1-1- بیان مساله 3
2-1- ضرورت و اهمیت پژوهش 4
3-1- چارچوب مفهومی پژوهش 5
4-1- پرسش پژوهش 6
5-1- فرضیه های پژوهش 6
6-1- هدف های پژوهش و نتایج مورد انتظار 6
7-1- قلمرو پژوهش 6
8-1- روش تحقیق 6
1-8-1- جامعه آماری 7
2-8-1- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه 7
3-8-1- روش های گردآوری داده ها 7
9-1- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 7
10-1- موانع ومحدودیتهای تحقیق 8
11-1- تعاریف واژه های تخصصی (کلیدی) 8
بخش دوم: صنعت بیمه 8
فصل دوم:
ادبیات تحقیق
بخش اول: مبانی نظری 16
1-2- مقدمه 16
2-2- مسئولیت اجتماعی 17
3-2- مفهوم و تعاریف بازاریابی و بازاریابی سبز 19
4-2- مفاهیم سبز مستتر در بازاریابی سبز 23
5-2-استراتژی های بازاریابی و بازاریابی سبز 23
6-2-آمیخته های بازاریابی سبز 25
1-6-2- محصول سبز…………….. 25
2-6-2- قیمت سبز……………. 26
3-6-2- ترویج سبز :………… 26
4-6-2- توزیع سبز…………………. 26
7-2- عصرهای بازاریابی سبز 27
8-2- فرآیند سبز شدن 29
9-2 – پنج مورد بازاریابی سبز 31
10-2- سطوح بازاریابی سبز 34
11-2- بازاریابی تجاری 35
12-2- طبقه بندی مفهوم بازاریابی سبز از چشم‌اندازهای مختلف 37
1-12-2- چشم‌انداز محصول‌محور 37
2-12-2- چشم‌انداز هدف….. 37
3-12-2- چشم‌انداز استراتژی 39
1-3-12-2- استراتژی بازار سبز 40
13-2- عوامل تاثیرگذار در توسعه مفهوم بازاریابی سبز 51
14-2- دلایل اتخاذ بازاریابی سبز 54
15-2- روش‌های سبز شدن 57
16-2- تاثیر صاحبان منافع بر استراتژی های بازاریابی سبز 66
17-2- چالش های بازاریابی سبز 67
18-2- مزیت های بازاریابی سبز 68
19-2- پیامدهای هزینه یا سود 68
20-2- روشهای علاقمند کردن افراد به بازاریابی سبز 69
21-2- بازاریابی سبز به عنوان یک فلسفه رایج 70
22-2- مدل ترکیب بازاریابی سبز 77

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش دوم: پیشینه تحقیق 79
3-2- پیشینه و تاریخچه بازاریابی سبز 79
1-3-2- موفقیت سبز…………….. 81
2-3-2- کسب و کار سبز امروزی 82
4-2- مدل 3C اوهما 86
5-2- نتیجه‌‌گیری 87
فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه 89
1-3- روش تحقیق……………… 89
2-3-جامعه آماری 89
3-3-قلمرو تحقیق 90
1-3-3-قلمرو موضوعی………. 90
2-3-3-قلمرو مکانی………………. 90
3-3-3-قلمرو زمانی………………… 90
4-3-روش نمونه‌گیری……….. 90
5-3-روش گردآوری داد‌‌ه‌ها و اطلاعات: 93
1-5-3- منابع ثانویه 93
2-5-3- منابع اولیه 93
7-3-روایی و پایایی پرسشنامه 95
1-7-3- روایی (اعتبار) پرسشنامه 95
2-7-3- پایایی (اعتماد) پرسشنامه 96
8-3-روش تجزیه و تحلیل داد‌‌ه‌ها: 97
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و بیان نتایج حاصل از تحقیق
1-4- مقدمه 99
2-4- بخش اول : آمار توصیفی 99
1-2-4- ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان 99
3-4-آزمون فرضیه ها 101
1-3-4- فرضیه اول: 101
2-3-4- فرضیه دوم: 102
3-3-4-فرضیه سوم: 103
4-3-4-آزمون فرضیه اصلی: 104
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 116
1-5-بررسی نتایج مبتنی بریافته های تحقیق 116
1-1-5-بررسی مدل تحقیق 117
2-5-پیشنهادات…………………….. 118

1-2-5- سایر پیشنهادات……. 119
5-5-محدودیت های تحقیق 119
6-5- ارایه پیشنهادات برای تحقیقات آتی 119
فهرست منابع 121
پیوست: 124

فهرست شکل ها و نمودارها
نمودار 1-1: مدل C3 اوهما……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………..5
نمودار 1-3: نمودار هیستوگرام فرضیه اول……………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..95
نمودار 2-3: نمودار هیستوگرام فرضیه دوم……………………………………………………………………………. ………………………………………………………..95
نمودار 1-4: درصد فراوانی متغیر سن…………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………..100
نمودار2-4: نمودار میانگین سه متغیر…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………104

فهرست جداول
جدول 1-1: شبکه بازاریابی سبز…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36
جدول 1-3: جامعه آماری تحقیق. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
جدول 2-3: پراکندگی متغیرها………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………92
جدول 3-3: متغیرهای مورد نظر در تحقیق………………………………………………………………………. …………………………………………………………….94
جدول 4-3: مقیاس های مورد استفاده در تحقیق……………………………………………………………………………. …………………………………………….94
جدول 1-4:اطلاعات مربوط به تحلیل داده های پرسشنامه………………………………………………………………. ………………………………………….100
جدول 2-4: درصد فراوانی متغیر سن…………………………………………………………………………………………………. …………………………………………101
جدول 3-4: درصد فراوانی متغیر سابقه………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………..102
جدول 4-4: آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………103
جدول 5-4: آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….103
جدول 6-4: آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………104
جدول 7-4: آزمون فرضیه صفر…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………105
فصل اول:
کلیات تحقیق

مقدمه
محیط زیست به طور فزاینده ای، به مسئله ای حیاتی و بسیار مهم برای همه مردم تبدیل شده است . هدف سیستم بازاریابی به حداکثر رساندن مصرف، حق انتخاب بیشتر برای مصرف کننده یا تامین رضایت مشتری نیست، بلکه هدف، ارتقا کیفیت زندگی به بالاترین سطح ممکن است و کیفیت زندگی نه فقط به معنای کمیت و کیفیت کالاها و خدمات بلکه به معنای کیفیت محیط زیست نیز هست .
این مساله در تمام ابعاد سازمان ها وارد شده و بازاریابی را تحت تاثیر قرار داده و منجر به پیدایش مفهوم “بازاریابی سبز” شده است. نیاز به تولید محصولات اکولوژیک و فعالیت های تجاری سبز، شرکت ها را مجبور به تلفیق موضوعات زیست محیطی با تلاش ها و استراتژی های بازاریابی نموده است .یکی از حیطه های بازرگانی که در مسایل محیطی بحث زیادی را به خود اختصاص داده بازاریابی سبز است(رکس و بامان، 2007). در سال 1992 یک مطالعه نشان داد برای 93 درصد افراد اثرات زیست محیطی یک محصول در زمان خرید آن مهم است. در سال 1994 محققان به این نتیجه رسیدند 42 درصد مصرف کنندگان اروپا محصولات را براساس عملکرد محیطی انتخاب می کنند و 27 درصد افراد در انگلستان محصولاتی با سازگاری بالای 25 درصد با محیط را خریداری می کنند (رکس و بامان ،2007). صنعت محصولات سبز در سال 2006 بیش از 200 میلیارد تخمین زده شده بود(جوپتا و اوگدن ،2009). شرکت ها با بازاریابی سبز روبرو شده اند. تولید کالاهای مطمئن تر از نظر اکولوژیکی، بسته بندی های چند بار مصرف و تجزیه شدنی، کنترل و نظارت بیشتر بر آلودگی و عملیاتی که مستلزم صرفه جویی بیشتر در انرژی است، از جمله راههایی هستند که شرکت ها به آن تمسک جسته اند (کاتلر و آرمسترانگ ،1999، ص 853). با این تفاسیر مفهوم بازاریابی سبز موارد دیگری همچون کاهش هزینه ها و حضور فعال در عرصه رقابت را نیز تداعی می کند. با توجه به نیاز زیاد صنعت بیمه به بازاریابی خدمات، اهمیت هزینه های بازاریابی، تنوع روشها و شیوه های جذب مخاطب حرکت به سوی بازاریابی سبز در این صنعت در آینده ای نزدیک به عنوان یک الزام مطرح خواهد شد. اما اینکه موانع تحقق این رویکرد چیست در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد.
بخش اول: کلیات تحقیق
بیان مساله
شاید کسی تصور نمی‌کرد که روزی بازاریابی علاوه بر سودآوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده و جامعه نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکتها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی و روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تأمل کنند. به هر حال به مرور زمان مفاهیمی نظیر بازاریابی سبز، بازاریابی محیطی و اجتماعی برای عمل به مسئولیت اجتماعی بنگاهها وارد ادبیات بازاریابی شد(دعایی،1388،ص50)
این روزها چنین به نظر می‌رسد که هر محصولی علت اجتماعی خاصی دارد. در حال حاضر بازاریابی براساس ملاحظات اجتماعی و محیطی یکی از مهمترین ‌ فعالیتهای شرکتها شده است. از نخستین سالهای دهه 80 بازاریابی بر اساس ملاحظات اجتماعی و محیطی شهرت زیادی یافته است (کاتلر و آرمسترانگ، 1999،ص65). یکی از حیطه‌های بازرگانی که در مسائل محیطی بحث زیادی را در مطبوعات به خود اختصاص داده بازاریابی سبز است.
می‌توان اظهار داشت که شرکتها از طریق بازاریابی سبز یک مزیت رقابتی را در مقابل شرکتهای غیر مسئول به دست می‌آورند. نمونه‌های فراوانی از شرکتهایی وجود دارند که تلاش می‌کنند تا در مقابل محیط بیشتر مسئولیت‌پذیر باشند تا بتوانند بهتر نیازهای مصرف کنندگان را ارضا کنند. از آن جمله شرکتها می توان به شرکتهای بیمه ای اشاره نمود که فعالیتهایی را در این زمینه در فهرست کارهای خود دارند. شرکتهای بیمه ای برای بوجود آوردن مزیت رقابتی نیاز دارند برای سازمان خود به تدوین استراتژی روی بیاورند. بدیهی است اجرا و پیاده سازی استراتژی گام بعدی تدوین و برنامه ریزی آن میباشد که اگر با مشارکت کارکنان و نیز مدیریت اثر بخش تغییر همراه نباشد، باعث میشود که استراتژیهای تدوین شده نا کارآمد باقی بمانند.
در این عرصه رقابت شرکتهای بیمه می توانند با استفاده از رویکردهای سبز، محصولات سبز و یا فرایندهای سبز در بازاریابی خود به پیشرفتهای خوبی در زمینه کسب مزیت رقابتی نسبت به رقبا دست یابند.
ضرورت و اهمیت پژوهش
در بازاریابی امروز، هزینه از دست دادن یک مشتری برابر است با از دست دادن منافع‏ خدماتی که آن مشتری در طول عمر به آن نیاز دارد. بنا بر این نکته حایز اهمیت بر طرف کردن نیازهای روز مشتری از طریق ارائه این خدمات است، بیمه هم از این قاعده مستثنا نیست. بیمه‏ها را می‏توان جزو شریان‏های حیاتی اقتصادی هر کشور دانست. تلاش‏ موسسات بیمه، در سطح جهان در جهت افزایش کارایی است. بنا براین یکی از اهداف‏ مدیریت
افزایش منابع بیمه است و این مهم را می‏توان از مسئولیت‏های مدیریت‏ بازاریابی بیمه دانست. وظیفه مدیریت بازاریابی بیمه عبارت است از آموزش پرسنل‏ فروش و بازاریابی، انجام تحقیقات، برنامه‏ریزی، طراحی و پیشنهاد و ارائه خدمات‏ جدید و تدوین استراتژی. هدف عمده مدیریت بازاریابی بیمه، جذب مشتری جدید و حفظ مشتریان قبلی و ایجاد آگاهی در زمینه نتایج بیمه است.
بازاریابی سبز اکنون فراتر از یک پارادایم و نگرش ویژه، مزیت رقابتی برای شرکتها، سازمانها، و مؤسسات
می آفریند. بازاریابی سبز در تلاش و کوشش برای نجات سازمانها و شرکتها از انحلال است. یک محدودیت نیست بلکه، راهنمای مؤثری است برای ارتقا و پیشبرد کارها. شرکتها می توانند برای تعیین میزان پیشروی خود در بازاریابی سبز، اقدامات خود را منصفانه ارزیابی کنند و نمره دهند. باوجود این، مشتریان، شهروندان خوب، و مصرف کنندگانند که می توانند بیش و پیش از ما، کارنامه ای برای ما صادر کنند(امینی،1379).
می‌توان گفت رویکرد بازاریابی سبز فقط بر ارضا کردن نیازهای مشتری تمرکز نمی‌کند. بلکه طبق این رویکرد نیازهای مشتریان باید به شیوه‌ای برآورده شود که برای جامعه به عنوان یک کل نیز سودمند باشد. اصول مختلفی برای ایجاد مزیت رقابتی و رفتن به سوی سبز شدن وجود دارد که در بردارنده فرصتهای زیر است.
اولاً: سبز بودن فرایند تولید اغلب به این منجر می‌شود که کارایی منابع بهبود یابد، بنابراین باعث کاهش هزینه در ساختار شرکت می‌شود و موضع رقابتی شرکت را نسبت به رقبا بهبود می‌بخشد.
ثانیاً: سبز بودن فعالیتهای بازاریابی، شرکت را قادر می‌سازد که از طریق ارائه محصولات جدید در بازارهای جدید یا ارائه مزیتهای اضافی برای محصولات جاری، خود را از رقبا برجسته‌تر جلوه دهد. این امر باعث خواهد شد که ارزش شرکت برای مشتریان افزایش یابد و وفاداری مشتری را افزایش داده و در نهایت سودآوری افزایش خواهد یافت. شرکتها در پی نتایج کوتاه مدت هستند و ممکن است تعهد کمتری نسبت به لزوم فرایندهای سازمانی در راستای تغییرات اساسی داشته باشند. بنابراین، ممکن است تمایل کمتری نسبت به استقبال از رویکرد استراتژیک بازاریابی سبز داشته باشند. (استوارت و سالمون،1997).
پس می‌توان گفت در بازاریابی سبز قبل از آنکه نتایج مهمی حاصل شود، لازمه آن، صرف زمان، تعهد و منابع است. شناخت موانعی که ممکن است این الزامات را با مشکل روبرو سازد جزو ضرورتهای این تحقیق به شمار می رود.
چارچوب مفهومی پژوهش
برای موفقیت یک صنعت می

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید