قاعده احترام

دانلود پایان نامه

……………. 18
گفتار دوم: ادله ایجاب مالکیت ……………………………………………………………………………………….. 18
الف: قاعده تسلیط ………………………………………………………………………………………………… 18
قرآن …………………………………………………………………………………………………………… 19
سنت ………………………………………………………………………………………………………….. 20
اجماع …………………………………………………………………………………………………………. 21
عقل(بنای عقلا) ……………………………………………………………………………………………. 21
سیره متشرعه ……………………………………………………………………………………………….. 22
آیا قاعده سلطنت مختص اموال است یا در بر دارنده حقوق و انفس میباشد؟ ……………………… 22
حل تعارض با قاعده لاضرر: ………………………………………………………………………………………….. 23
ب : قاعده احترام مالکیت …………………………………………………………………………………….. 24
قرآن ………………………………………………………… ………………………………………………. 24
سنت …………………………………………………………………………………………………………. 25
2-1- حدیث “حل” …………………………………………………………………………………… 25
2-2روایت ابی بصیر ………………………………………………………………………………….. 27
اجماع ……………………………………………………………………………………………………….. 27
عقل(بنای عقلا) ………………………………………………………………………………………….. 29
آیا قاعده احترام مال مسلم، فقط بیانگرعدم جواز تصرف در مال دیگران بوده یا علاوه بر آن استیفا از مال یا عمل دیگران را نیز در بر میگیرد؟ ………………………………………………………….. 30
مبحث سوم: اوصاف و محدودیت های مالکیت ……………………………………………………………… 31
گفتار اول: اوصاف مالکیت …………………………………………………………………………………………. 31
الف: اطلاق …………………………………………………………………………………………………………… 31
ب: دوام ………………………………………………………………………………………………………………… 32
ج: انحصار ……………………………………………………………………………………………………………. 33
گفتار دوم: محدودیت های مالکیت ……………………………………………………………………………………. 34
الف: محدودیتهای قهری …………………………………………………………………………………………. 38
ب: محدودیتهای غیرقهری ………………………………………………………………………………………. 39
محدودیتهای ناشی از اراده …………………………………………………………………. 39

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.