اردیبهشت ۱, ۱۴۰۰

بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی- قسمت …

داده ها نشان دهنده میانگین ± انحراف استاندارد می باشند. اختلاف در حروف لاتین کوچک نشاندهنده اختلاف معنی دار بین میانگین ها در طول زمان …

بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 …

بر اساس مطالعه صورت گرفته توسط هاسکارد (۲۰۰۱) ثبات ترکیبات آفلاتوکسین B1 که با گونه‌های خاص پروبیوتیک هم به صورت زنده و هم غیر زنده …

مقاله – بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی- …

هفته اول نگهداری بستنی b ۰۰۵/۰± ۰۳۷/۰ b ۰۰۴/۰± ۰۶۱/۰ ۴/۲۴ ۵/۲۹ هفته دوم نگهداری بستنی b ۰۰۸/۰± ۰۳۶/۰ b ۰۰۶/۰± ۰۶۰/۰ ۵/۲۶ ۰/۳۱ هفته سوم نگهداری بستنی b ۰۰۳/۰± …

تحقیق دانشگاهی – بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 …

نتایج آماری بدست آمده از تمامی نمونه‌های بستنی حاوی آفلاتوکسین M1 در پایان مرحله گرم خانه گذاری از هر دو غلظت (ppb 05/0 ، ۱/۰) …

علمی : بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس …

۱ ۳ ۶ ۹ شاهد ۴۸/۶±۱۰/۰ cA ۳۰/۷±۳۲/۰ bA ۴۸/۸±۱۷/۰ aA ۴۸/۹±۴۷/۰ aA آفلاتوکسین با غلظت ۰۵/۰ppb ۳۰/۶±۱۴/۰ dB ۳۰/۷±۲۱/۰ cA ۳۰/۸±۲۴/۰ bA ۳۰/۹±۲۵/۰ aA آفلاتوکسین با غلظت ۱/۰ ppb ۰۰/۶±۱۱/۰ dC ۰۰/۷±۳۰/۰ cB ۰۰/۸±۲۰/۰ bB …

سایت مقالات فارسی – بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس …

۳ ۶ ۹ شاهد ۷۸/۵±۱۵/۰ dA ۷۲/۶±۲۸/۰ cA ۵۹/۸±۳۱/۰ bA ۳۲/۱۰±۱۳/۰aA آفلاتوکسین با غلظت ۰۵/۰ppb ۶۶/۵±۱۶/۰ dA ۶۸/۶±۴۱/۰ cA ۵۰/۸±۲۳/۰ bA ۰۲/۱۰±۱۱/۰aB آفلاتوکسین با غلظت ۱/۰ ppb ۵۸/۵±۱۶/۰ dB ۳۸/۶±۲۸/۰ cB ۲۴/۸±۲۲/۰ bB ۰۱/۱۰±۱۳/۰aB …

بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 …

آفلاتوکسین با غلظت ۰٫۱ ppb ۴۶/۶±۱۰/۰ aA ۲۶/۶±۱۰/۰ bA ۰۸/۶±۰۹/۰ cA ۹۵/۵±۰۸/۰ cdA ۹۰/۵±۰۹/۰ dA ۶۸/۵±۰۶/۰ eA داده ها نشان دهنده میانگین ± انحراف استاندارد می باشند. اختلاف در حروف لاتین …

بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 در بستنی- …

واژه پروبیوتیک در طی سالیان سال توسعه یافته و اخیراً تعریف واحدی از آن ارائه شده است. باکتری‌های لاکتیکی و بیفیدوباکتریوم ها باعث حذف فلز، …

بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 …

دستگاه‌های HPLC از نظر شکل ساختمانی و قابلیت‌های مختلف با یکدیگر متفاوت هستند ولی از نظر اصول کار با هم مشترک می باشند.یک دستگاه معمولا …

متن کامل – بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین M1 به لاکتوباسیلوس رامنوس GG و بیفیدوباکتریوم لاکتیس BB12 …

در بررسی شیرهای استان گیلان که توسط تبری و افشار صورت گرفت، میزان آفلاتوکسین بطور متوسط ۷۳/۱±۹۱/۷۴مشاهده شد. برای تعیین بیشترین ناحیه آلوده و وجود …