منابع پایان نامه ارشد درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

سپاس ایزد منان را که مرا توفیق علم حاصل نمود ومرا در جهل خویش رها نکرد.سپاس او را که رحمت است و هر که علمش فزونتر ایمانش به او بیشتر وقویتر در طول دوران تحصیلی و تهیه این پایان نامه از راهنمایی ها و مساعدت‌‌های اساتید و سروران عزیزی بهره ‌برده‌ام که در اینجا لازم است از همه ایشان مراتب سپاس قلبی و تشکر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استاد ارجمند و مهربانم جناب آقای دکتر رحمت اله محمدی پور که مسئولیت استاد راهنمای این رساله را به عهده گرفتند و با حوصله‌ی بسیار و باریک بینی ژرف مرا در این رساله یاری کردند صمیمانه تشکر مینمایم و برایشان توفیقات روز افزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو میکنم .

تقدیم به

روح پاک پدرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم…
و به مادرم، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 3
1-3- چارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش 5
1-1-3 چارچوب نظری پژوهش 5
1-2-3 مدل مفهومی پژوهش 6
1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش 6
1-5- اهداف پژوهش 7
1-5-1 اهداف کلی 7
1-5-2 اهداف علمی 7
1-5-3 اهداف کاربردی 8
1-6-فرضیات پژوهش 8
1-7- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش 8
1-7-1 تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش 8
1-7-2 روش تحقیق 9
1-7-3 جامعه و نمونه آماری 9
1-7-4-تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 10
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 13
2-2- مفهوم سود 13
2-2-1 مفهوم سود در سطح ساختار (قواعد و تعاریف) 15
2-2-2 مفهوم سود در سطح معانی ( ارتباط با واقعیت های اقتصادی ) 15
2-2-3 مفهوم سود در سطح عمل (نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان) 16
2-2-4 چارچوب مفهومی‌گزارشگری 17
2-3- خصوصیات‌کیفی‌اطلاعات‌‌‌ مالی 18
2-3-1 کیفیت‌«اهمیت»‌ 20
2-3-2 مربوط‌بودن‌ 21
2-3-3 ارزش‌پیش‌بینی‌کنندگی‌و تأییدکنندگی‌ 21
2-3-4 انتخاب‌خاصه‌ 22
2-3-5 قابل‌اتکا بودن‌ 22
2-3-6 بیان‌صادقانه‌ 23
2-3-7 رجحان‌محتوا بر شکل‌ 23
2-3-8 بی‌طرفی‌ 24
2-3-9 احتیـاط‌ 24
2-3-10 کامل‌بودن‌ 24
2-3-11 قابل‌مقایسه‌بودن‌ 25
2-3-12 ثبات‌رویه‌ 25
2-3-13 افشاء 26
2-3-14 قابل‌فهم‌بودن‌ 26
2-3-15 ادغام‌و طبقه‌بندی‌اطلاعات‌ 26
2-3-16 توان‌استفاده‌کنندگان‌ 26
2-3-17 محدودیتهای‌حاکم‌بر خصوصیات‌کیفی‌اطلاعات‌مالی‌ 27
2-3-17-1 موازنه‌بین‌خصوصیات‌کیفی‌ 27
2-3-17-2 به‌موقع‌بودن‌ 28
2-3-17-2-1 عوامل موثر بر به موقع بودن سود و گزارشگری آن 28
2-4- عدم تقارن اطلاعاتی 31
2-4-1 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار 31
2-4-1-1 شکل ضعیف 32
2-4-2-2 شکل نیمه قوی 32
2-4-1-3 شکل قوی 32
2-4-2 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 34
2-4-3 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه 36
2-4-4 عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی 39
2-5- بیان تئوریک رابطه به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت رشد 39
2-6- پیشینه پژوهش 40
2-6-1 تحقیقات خارجی 40
2-6-2 تحقیقات داخلی 42
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه 46
3-2- روش تحقیق 47
3-3- قلمرو تحقیق 48
3-3-1 قلمرو موضوعی 48
3-3-2 قلمرو مکانی 48
3-3-3 قلمرو زمانی 48
3-4- روش و ابزار گردآوری داده‌ها 48
3-5- جامعه و نمونه آماری 49
3-6- فرضیه‌های پژوهش 50
3-6-1 مدل آماری تحقیق 50
3-6-2 متغیر وابسته 51
3-6-3 متغیرمستقل 51
3-6-3-1 متغیرتعدیل گر 51
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 52
3-7-1 همبستگی 53
3-7-1-1 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 53
3-7-1-2 ضریب همبستگی 54
3-7-2 رگرسیون 55
3-7-2-1 رگرسیون خطی ساده 55
3-7-2-2 رگرسیون چند متغیره 55
3-7-3 آزمون هم خطی 56
3-8- معرفی نرم افزار Eviews 57
3-9- انواع داده‌ها 58
3-10-مدل داده‌های ترکیبی سری زمانی- مقطعی (پنل) 59
3-11- انواع مدل های بکار رفته در داده‌های ترکیبی 59
3-12- تحلیل رگرسیون 60
3-13- فروض کلاسیک 61
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های آماری
4-1-مقدمه‏ 64
4-2-شاخص های توصیفی متغیرها 64
4-3-روش آزمون فرضیه‌های تحقیق 66
4- 4- نتایج تجزیه وتحلیل رگرسیون به روش پنلی 68
4-4-1 آزمون معنادار بودن اثرات ثابت 68
4-4-2 آزمون هاسمن 69
4-4-3 آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی 70
4-5- نتایج اماری فرضیات 71
4-5-1 فرضیه اول 71
4-5-2 فرضیه دوم 73
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 76
5-2- ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 76
5-2-1 نتیجه گیری آزمون فرضیه اول 76
5-2-2 نتیجه گیری آزمون فرضیه دوم 77
5-3- پیشنهادها 78
5-3-1 پیشنهادهایی در راستای یافته های پژوهش 78
5-3-1-1 پیشنهاد به سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی 78
5-3-2 پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج پژوهش 79
5-3-3 پیشنهادات برای پژوهش های آتی 79
5-4- محدودیت های تحقیق 80
منابع و مآخذ
منابع فارسی 82
منابع لاتین 84
ضمائم و پیوست ها 85

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 1-1- معرفی متغیرهای مورد بررسی پژوهش 11
جدول 2-1- رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی 19
جدول 4-1- شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق در قالب شاخص های مرکزی، شاخص (statistics) پراکندگی و شاخص ه
ای شکل توزیع 65
جدول 4-2- نتایج آزمون‌هایF لیمر 68
جدول 4-3- نتایج آزمون‌های هاسمن 69
جدول 4-4-نتایج آزمون‌های مانایی 71
جدول 4-5- نتایج رگرسیون اثرات تصادفی مقطعی 72
جدول 4-6- نتایج رگرسیون اثرات تصادفی مقطعی 74

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار1-1-مدل مفهومی ( منبع: محقق ساخته ) 6

چکیده
سود برای اثربخشی باید به موقع در دسترس قرارگیرد. به موقع بودن سود، موجب واقعی شدن بازده میگردد و در صورت ارائه در فواصل کوتاه مدت، موجب کاهش ریسک اطلاعاتی می‌گردد ..به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی محسوب می‌شود. اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. این امر منجر به عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سهام می‌شود. در این پژوهش رابطه بین به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تعدیل متغیر فرصت رشد در بازار سرمایه ایران، براساس داده‌های 78 شرکت طی دوره زمانی 1387تا1391 بررسی شده‌است. از نرم افزار Eviews روش رگرسیون پنلی برای تحلیل داده‌‎های پژوهش استفاده شده‌است. این پژوهش از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی، از نوع همبستگی می‌باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه اول، به موقع بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی دارای رابطه مثبت و معنادار می‌باشد. طبق نتایج حاصله از آزمون فرضیه دوم، متغیر تعدیل گر فرصت رشد بر روابط بین به موقع بودن با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیرگذار است.

واژگان کلیدی: خصوصیات کیفی، به موقع بودن، سود حسابداری ، عدم تقارن اطلاعاتی.

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
پاسخگویی1 که خاستگاه آن احترام به حقوق انسان هاست، در سطوح مختلف ملی و بنگاه های تجاری مطرح است. مدیران در مقابل سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذینفع، موظف اند از طریق ارائه اطلاعات به موقع، شفاف و قابل اعتماد، آنها را در جریان نحوه به کارگیری منابع اقتصادی و نتایج عملیات واحد تجاری قرار داده و امکان تصمیم گیری و قضاوت منطقی را برای آنها فراهم سازند. اتخاذ تصمیمات معقول اقتصادی و تخصیص بهینه منابع محدود و کمیاب به سوی فعالیت‌های برتر بدون وجود اطلاعات به موقع، معتبر و قابل اتکا، امکان پذیر نیست. به موقع بودن2 به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه ترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن در دسترس استفاده کنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت‌های مالی3 واحدهای تجاری کوتاه تر باشد، منافع و سودمندی حاصل از صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می‌یابد. افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت‌های مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می‌دهد.
در فصل اول پس از بیان مسئله به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم و سپس اهداف تحقیق را بیان می‌کنیم. همچنین در این فصل فرضیه های تحقیق آورده شده‌است. و برخی اصطلاحات کلیدی در پایان این فصل تعریف می‌شود.

1-2- بیان مسأله
مقوله سود در مباحث حسابداری و مالی با توجه به بحث کیفی آن و همچنین بعنوان ابزاری برای تصمیم‌گیری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. اگر چه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک ابزار بنیادی با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت یک شرکت از دیدگاه حسابداری و مالی میباشد. بر اساس فرضیات «بازار کارا»4 و همچنین تحقیقات انجام شده مشاهده می‌شود که سود حسابداری بار و محتوای اطلاعاتی دارد. محاسبه سود حسابداری بعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و یا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می‌شود، توسط حسابداران حرفه‌ای و تحلیل‌گران و مفسران مالی همواره مورد تاکید قرار داشته است. ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری عبارت است از صفت و کیفیتی از اطلاعات حسابداری که مفید بودن و اثر‌بخشی آن را افزایش می‌دهد. در واقع ویژگی‌های کیفی خصوصیاتی هستند که اطلاعات را فراهم شده و گزارشات را برای استفاده‌کنندگان قابل استفاده می‌سازند. یکی از دو بعد اصلی ویژگی‌های کیفی مربوط بودن می‌باشد، به این مفهوم که اطلاعات برای این که قابل استفاده باشند باید به نیازهای تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان مربوط باشند و اطلاعات آن‌‌گاه دارای کیفیت مربوط بودن هستند که بتوانند از طریق کمک به استفاده‌کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده، یا از طریق تأیید یا اصلاح ارزیابی گذشته آنها، تصمیمات اقتصادی آنان را تحت تأثیر قرار دهند (بهرام‌فر و رسولی، 1387). سود برای اثربخشی باید به موقع در دسترس قرارگیرد. به موقع بودن سود، موجب واقعی شدن بازده می‌گردد و در صورت ارائه در فواصل کوتاه مدت، موجب کاهش ریسک اطلاعاتی5 می‌گردد (نصرالهی، 1389) ..به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگی‌های کیفی اطلاعات مالی محسوب می شود. به موقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه ترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن در دسترس استفاده کنندگان قرارگیرد. هر چه فاصل
ه زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت‌های مالی6 واحدهای تجاری کوتاه تر باشد، سودمندی حاصل از صورت‌های مالی حسابرسی شده سالانه واحدهای تجاری افزایش می‌یابد افزایش فاصله زمانی بین پایان سال مالی و تاریخ انتشار صورت‌های مالی، احتمال فاش شدن اطلاعات به نفع گروهی از استفاده کنندگان و به زیان سایرین را افزایش می‌دهد.

زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی7 در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه8 برای سهام مورد نظر قائل می‌شوند متفاوت خواهد بود. در نتیجه ارزش واقعی سهام شرکت‌ها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (دیاموند و ورچیا،1991: 65).
اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید