منبع تحقیق درباره یافته های پژوهش

دانلود پایان نامه

کارشناسان و متخصصین درخواست شده بود، در صورتی که پیشنهادهایی علاوه بر موارد مطرح شده مد نظر دارند، در فضای خالی انتهای هر عامل،ملاک و شاخص ذکر نمایند.
3-فرایند توزیع و جمع آوری پرسشنامهها از کارشناسان و متخصصین در طی یک پروسه شش ماه انجام گرفت.نظرات کارشناسان و متخصصین در رابطه با هر یک از این عامل ها و ملاک ها و شاخص ها را بعد از گذشت شش ماه به طور کامل گرداوری شدند

4- کد بندی نظرات کارشناسان و متخصصین و وارد کردن آن در قالب نرم افزار(spss) و انجام محاسبات آماری
5- انجام محاسبات آمار توصیفی (سنجش امتیاز و میزان مطلوبیت هر یک از این عامل ها،ملاک ها و شاخص ها) و آمار استنباطی (t).
6-فرایند تعدیل،تلخیص و اعمال نظارت متخصصین در رابطه با هر یک از عامل ها.ملاک ها و شاخص ها
7-فرایند ساخت پرسش نامه اصلاح شده که حاصل اعمال نظارت متخصصین بوده و طراحی فرم نهایی پرسشنامه به منظور ارائه چارچوب پیشنهادی مورد نظر جهت سنجش کیفیت در نظام آموزش متوسطه کشور
7- در فرم نهایی بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل آماری و اعمال نظارت و پیشنهادات متخصصین،عامل های جدیدی دیگر اضافه شد، برخی از ملاک ها و شاخص ها حذف و به جای آنها ملاک ها و شاخص های دیگری معرفی شد. در مجموع در فرم نهایی تعداد 7 عامل،37 ملاک و250شاخص یا نشانگر طراحی و پیشنهاد شد.
مرحله دوم:در این مرحله از پژوهش بر مبنای پرسشنامه نهایی که متشکل از عامل ها،ملاک ها و شاخص های ارزشیابی کیفیت در مدارس متوسطه نظری بود برای هر از عامل های معلم،دانش آموز،مدیر و فضا و تجهیزات مدارس پرسشنامه ای مجزا در قالب طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی گردید.سپس پرسشنامه های طراحی شده جهت تأیید اعتبار در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت.
پس از تأیید پرسشنامه های مربوطه توسط اساتید راهنما و مشاور ، پیمایش نظرات معلمین،دانش آموزان و مدیران و فضا و تجهیزات صورت گرفت. در این مرحله از پژوهش،پرسشنامهای که برای هر یک از عوامل مذکور طراحی شده بود در اختیار نمونه مورد پژوهش قرار گرفت و پژوهش وارد فاز نهایی اجرا قرار گرفت.در این فرایند متأسفانه آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل مشکلات اداری،سازمانی و ندادن اطلاعات به طور کامل مخالف اجرای پرسشنامه ها شد که با روشنگری های انجام گرفته،آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد خود با اصلاح پرسشنامه های معلم،مدیر و دانش آموزان و همچنین حذف کامل پرسشنامهی فضا و تجهیزات حاضر به اجرای پرسشنامه ها شد و در نهایت داده های حاصل از اجرای پرسشنامه های مربوطه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
روش های تحلیل داده ها:
تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق بر اساس دو روش آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.در تجزیه و تحلیل داده های به شکل توصیفی از میانگین، واریانس، انحراف استاندارد، خطای استاندارد میانگین استفاده شده و در تجزیه و تحلیل داده های به شکل استنباطی از آزمون (t) تک نمونه ای (با ضریب اطمینان 95/0 و اشتباه مجاز 05/0 ) استفاده شده است.
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته ها
فصل حاضر شامل تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش است.در تجزیه و تحلیل این پژوهش سعی شده است ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی به بررسی وزن و مطلوبیت هر یک از عامل ها و ملاک ها و شاخص ها بپردازیم و در ادامه با بهره گرفتن از جدول آمار استنباطی به بررسی نتایج حاصل از آزمون (t) می پردازیم.
بررسی سوال یک پژوهش:
عامل های اعتبارسنجی(ارزیابی درونی) برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه کدامند؟
به منظور پاسخگویی به این سوال پژوهش مبنی بر« عامل های اعتبارسنجی(ارزیابی درونی) برای تضمین کیفیت در آموزش متوسطه کدامند» ، پژوهش حاضر از طریق مطالعه اسناد و مدارک وزارت آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی،پژوهش های موجود در داخل کشور و خارج از کشور ، چهار عامل معلم،مدیریت و تشکیلات سازمانی،فضا و تجهیزات را ارائه کرده که جهت انجام اعتبارسنجی، عاملها را در قالب پرسشنامه ای منسجم با طیف پنج درجه ای لیکرت طراحی و تدوین نموده و در اختیار 300 تن از کارشناسان صفی و ستادی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و متخصصین دانشگاهی قرار داده،پس از گرداوری داده های پژوهش،تحلیل انجام شده پیرامون این سوال در قالب جداول آمار توصیفی(میانگین،خطای استاندارد میانگین،واریانس انحراف استاندارد و سطح مطلوبیت) و آمار استنباطی(آزمون t تک نمونه ای) ارائه گردیده است.
در ادامه ضمن ارائه هر یک از عامل ها به طور جدگانه، چارچوب چارچوب نهایی عامل ها بعد از اعمال نظرات و پیشنهادات کارشناسان و متخصصین ارائه می گردد.
الف:عامل معلم
توصیف عامل:
اگر بپذیریم که محور اساسی، توسعه آموزش و پرورش نیروی انسانی است، چاره ای نخواهیم داشت که به پرورش و تربیت معلمانی بپردازیم که از عهده این مهم برآیند. چرا که کیفیت هر نظام آموزشی به کیفیت کار معلمان آن بستگی دارد. پس ضرورت دارد معلمان به عنوان یک عامل اساسی در کیفیت آموزش و پرورش نظر داشت. معلمی وقتی می تواند مسئولیت آموزش وپرورش نسل جوان وآینده کشور را بر عهده بگیرد و موثر واقع شود که دارای کیفیت لازم برخوردار باشد. در کیفیت کار معلم عوامل بسیاری دخالت دارند که در این پژوهش آنها را در قالب ملاک ها و شاخص هایی مورد بحث قرار می دهیم.
نتایج اعتبارسنجی عامل معلم توسط کارشناسان و متخصصین:
عامل معلم در قالب پرسشنامهای تدوین شد و در اختیار کارشناسان صفی و ستادی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و متخصصین دانشگاهی جهت تأیید اعتبار قرار گرفت و نتایج حاصل از این اعتبارسنجی بدین شرح می باشد:
جدول شماره4-1: آمار توصیفی مربوط به اعتبارسنجی عامل معلم
عامل
میانگین
خطای استاندارد میانگین
واریانس
انحراف استاندارد
سطح مطلوبیت
معلم
4.01
0.05888
1.04
1.01982
زیاد
(منبع:یافته های پژوهش)
با توجه به نتایج حاصل از آمار توصیفی(جدول شماره4-1)، عامل معلم در اعتبارسنجی به وسیله متخصصین و کارشناسان، دارای میانگین(4.1) می باشد و از نظر سطح مطلوبیت،دارای سطح مطلوبیت «زیاد» می باشد.
جدول شماره 4-2: آمار استنباطی مربوط به اعتبارسنجی عامل معلم
عامل
تعداد متخصصین
مقدار t
درجه آزادی
سطح معناداری
وضعیت پذیرش
معلم
300
17/12
299
0.000
تایید
(منبع:یافته های پژوهش)
بررسی نتایج آزمون تی تک نمونهای(جدول شماره 4-2) حاکی از این است که مقدار آماره بدست آمده ‏(17.12t=) با درجه آزادی(299) ، چون سطح معنی داری مشاهده شده (0.000= sig) مقدار کمتر از میزان خطای مجاز(0.05) شده پس نتیجه می گیریم که این عامل توسط کارشناسان و متخصصین مورد تأیید قرار گرفته است و به عنوان عامل مهم و قابل قبول در جریان ارزیابی کیفیت معلمین می باشد.
ب:عامل مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس
توصیف عامل:
مدیریت در سازمان آموزش و پرروش به معنای کسی که در تحقق هدف های آموزشی و پیشبرد مؤثر آموزش و یادگیری می باشد. مدیریت مدارس مرکز سقل فعالیت ها و رسیدن به اهداف آموزش و پرورش می باشد. چگونگی عملکرد مدرسه تا حدودی زیاد وابسته به نوع مدیرت که آن مدرسه را اداره می کند بستگی دارد. از این رو ارزشیابی عملکرد مدیران به عنوان عاملی در جهت بهبود عملکرد آموزش و پرورش و افزایش بهره وری نیز حائز اهمیت است.
نتایج اعتبارسنجی عامل مدیریت و تشکیلات سازمانی توسط کارشناسان و متخصصین:
عامل مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس در قالب پرسشنامه ای تدوین شد و در اختیار کارشناسان صفی و ستادی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و متخصصین دانشگاهی جهت تأیید اعتبار قرار گرفت و نتایج حاصل از این اعتبارسنجی بدین شرح می باشد:

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول شماره 4-3: آمار توصیفی مربوط به اعتبارسنجی عامل مدیریت و تشکیلات سازمانی
عامل
میانگین
خطای استاندارد میانگین
واریانس
انحراف استاندارد
سطح مطلوبیت
مدیریت و تشکیلات سازمانی
4.1433
0.0581
1.013
1.0064
زیاد
(منبع:یافته های پژوهش)
با توجه به نتایج حاصل از آمار توصیفی(جدول شماره4-3)، عامل مدیریت و تشکیلات سازمانی در اعتبارسنجی به وسیله متخصصین و کارشناسان، دارای میانگین(4.1433) می باشد و از نظر سطح مطلوبیت، دارای سطح مطلوبیت «زیاد» می باشد.
جدول شماره 4-4: آمار استنباطی مربوط به اعتبارسنجی عامل مدیریت و تشکیلات سازمانی
عامل
تعداد متخصصین
مقدار t
درجه آزادی
سطح معناداری
وضعیت پذیرش
مدیریت و تشکیلات سازمانی
300
19.67
299
0.000
تایید
(منبع:یافته های پژوهش)
بررسی نتایج آزمون تی تک نمونهای (جدول شماره 4-3) حاکی از این است که مقدار آماره بدست آمده (19.67t=) با درجه آزادی(299) ، چون سطح معنی داری مشاهده شده (0.000= sig) مقدار کمتر از میزان خطای مجاز(0.05) شده پس نتیجه می گیریم که این عامل توسط کارشناسان و متخصصین مورد تأیید قرار گرفته است و به عنوان عامل مهم و قابل قبول در جریان ارزیابی کیفیت مدیریت می باشد.
ج:عامل دانش آموز
توصیف عامل:
امروزه تمامی کارشناسان بر این اعتقاد هستند که دانش آموزان محور اساسی در نظام آموزش و پرورش می باشد چرا که با در نظر گرفتن این عامل که تربیت نیروی انسانی متخصص به عنوان مهمترین عامل توسعه همه جانبه کشور می باشد اهمیت دانش آموز در آموزش و پرورش آشکار می شود.یکی از مهمترین عامل های اساسی برای اینکه نیروی انسانی باعث توسعه همه جانبه کشور می شود این است که آموزش این افراد از همان دوران نخستین مدرسه از کیفیت لازم برخوردار باشد. بنابراین ارزشیابی دانش آموز به عنوان عاملی در جهت بهبود عملکرد آموزش و پرورش و افزایش توان افراد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
نتایج اعتبارسنجی عامل دانش آموزان توسط کارشناسان و متخصصین:
عامل دانش آموزان در قالب پرسشنامه ای تدوین شد و در اختیار کارشناسان صفی و ستادی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و متخصصین دانشگاهی جهت تأیید اعتبار قرار گرفت و نتایج حاصل از این اعتبارسنجی بدین شرح می باشد:
جدول شماره 4-5: آمار توصیفی مربوط به اعتبارسنجی عامل دانش آموزان
عامل
میانگین
خطای استاندارد میانگین
واریانس
انحراف استاندارد
سطح مطلوبیت
دانش آموزان
4.1267
0.05833
1.021
1.01029
زیاد
(منبع:یافته های پژوهش)
با توجه به نتایج حاصل از آمار توصیفی(جدول شماره4-5)، عامل دانش آموزان در اعتبارسنجی به وسیله متخصصین و کارشناسان، دارای میانگین(4.1267) می باشد و از نظر سطح مطلوبیت،دارای سطح مطلوبیت «زیاد» می باشد
جدول شماره4-6 :آمار استنباطی مربوط به اعتبارسنجی عامل دانش آموزان
عامل
تعداد متخصصین
مقدار t
درجه آزادی
سطح معناداری
وضعیت پذیرش
دانش آموزان
300
19.31563
299
0.000
تایید
(منبع:یافته های پژوهش)
بررسی نتایج آزمون تی تک نمونه ای (جدول شماره 4-2) حاکی از این است که مقدار آماره بدست آمده(19.3156t=) با درجه آزادی(299) ، چون سطح معنی داری مشاهده شده (0.000= sig) مقدار کمتر از میزان خطای مجاز(0.05) شده پس نتیجه می گیریم که این عامل توسط کارشناسان و متخصصین مورد تأیید قرار گرفته است و به عنوان عامل مهم و قابل قبول در جریان ارزیابی کیفیت دانش آموزان می باشد.
د: عامل فضاهای و تجهیزات
توصیف عامل:
فضاهای آموزشی و پرورشی به مکان هایی گفته می شود که به صورت دولتی یا غیردولتی برای تحقق اهداف آموزش و پرورش اختصاص داده می شود و ممکن است در آن یک یا چند آموزشگاه فعالیت کنند. امکانات و تجهیزات به مجموعه ای از مواد،وسایل و ابزار در فضاهای آموزشی هستند که در فرایند یاددهی و یادگیری، جهت تسهیل آموزش و پرورش به کار گرفته می شوند. فضا و تجهیزات آموزشی می تواند نقش مؤثری را در کیفیت آموزش و پرورش داشته باشد. مدارس باید جاذب کودکان باشند و وسایل کمک آموزشی باید بتوانند انگیزه آموختن را در دانش آموزان تقویت کنند. بنابراین لازم است با بهره گیری از ارزشیابی کیفیت فضا و تجهیزات ضمن مشخص کردن وضعیت آنها، برنامه ریزی برای بهبود این عامل را انجام داد.
نتایج اعتبارسنجی عامل فضا و تجهیزات توسط کارشناسان و متخصصین:
عامل فضا و تجهیزات در قالب پرسشنامه ای تدوین شد و در اختیار کارشناسان صفی و ستادی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و متخصصین دانشگاهی جهت تأیید اعتبار قرار گرفت و نتایج حاصل از این اعتبارسنجی بدین شرح می باشد:
جدول شماره 4-7 : آمار توصیفی مربوط به اعتبارسنجی عامل فضا و تجهیزات
عامل
میانگین
خطای استانداردمیانگین
واریانس
انحراف استاندارد
سطح مطلوبیت
فضا و تجهیزات
4.402
0.03829
0.441
0.66423
زیاد
(منبع:یافته های پژوهش)
با توجه به نتایج حاصل از آمار توصیفی(جدول شماره4-7)، عامل، فضا و تجهیزات در اعتبارسنجی به وسیله متخصصین و کارشناسان، دارای میانگین(4.402) می باشد و از نظر سطح مطلوبیت،دارای سطح مطلوبیت «زیاد» می باشد.
جدول شماره4-8 : آمار استنباطی مربوط به اعتبارسنجی عامل فضا و تجهیزات
عامل
تعداد متخصصین
مقدار t
درجه آزادی
سطح معناداری
وضعیت پذیرش
فضا و تجهیزات
300
36.61
299
0.000
تایید
(منبع:یافته های پژوهش)
بررسی نتایج آزمون تی تک نمونه ای(جدول شماره 4-2) حاکی از این است که مقدار آماره بدست آمده (36.61t=) با درجه آزادی(299) ، چون سطح معنی داری مشاهده شده (0.000= sig) مقدار کمتر از میزان خطای مجاز(0.05) شده پس نتیجه می گیریم که این عامل توسط کارشناسان و متخصصین مورد تأیید قرار گرفته است و به عنوان عامل مهم و قابل قبول در جریان ارزیابی کیفیت فضا و تجهیزات می باشد.
ل:مقایسه میانگین عامل ها در قالب جدول و نمودار :
جدول شماره4-9 : مقایسه میانگین عامل ها
مقایسه میانگین عامل ها

عامل
میانگین
سطح مطلوبیت
معلم
4.01

زیاد
مدیران و تشکیلات سازمانی مدارس
4.1433
زیاد
دانش آموزان
4.1267
زیاد
فضا و تجهیزات
4.402
زیاد
میانگین کل حاصل از ارزیابی هر چهار عامل
4.1705
زیاد
(منبع:یافته های پژوهش)
نتایج حاصل از مقایسه میانگین عامل های معلم،مدیریت و تشکیلات سازمانی مدارس ،دانش آموزان و فضا و تجهیزات (جدول شماره 4-9) نشان می دهد که میانگین کل هر چهار عامل در اعتبارسنجی به وسیله کارشناسان صفی و ستادی آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد و متخصصین دانشگاهی ( 4.1705 ) ارزیابی شده که در سطح مطلوبیت «زیاد» می باشد. و از این میان عامل عامل فضا و تجهیزات با امتیاز (4.402) از بالاترین امتیاز ارزیابی برخوردار بوده و عامل مربوط به معلم با امتیاز (4.01) دارای کمترین امتیاز ارزیابی بوده است.
نمودار شماره 4-1: مقایسه میانگین عامل ها
م:جمع بندی حاصل از عامل های

این نوشته در علمی _ آموزشی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید