باشند که نشانگر تائید تحلیل عاملی تائیدی در این مرحله می باشد. به عبارت دیگر معلوم می گردد که سوالات، 3 بعد را به خوبی سنجیده اند.
در مرحله دوم نیز محقق باید از طریق تحلیل عاملی مرحله دوم، ثابت کند که آیا ابعاد به درستی متغیر را سنجیده اند یا خیر؟

شکل 4-7- تحلیل عاملی تائیدی مرحله دوم متغیر مستقل در حالت تخمین استاندارد

در تحلیل عاملی مرحله دوم، به رابطه بین ابعاد و متغیر، بار عاملی می گویند. باید همه بارهای عاملی(در حالت تخمین استاندارد) همگی بزرگتر از 5/0 باشند تا پذیرفته شوند(هرچند بین 3/0 تا 6/0 نیز گفته می شود). در شکل بالا همه بارهای عاملی هر سه شاخص بزرگتر از 5/0 هستند پس می توان گفت که این ابعاد به خوبی متغیر گرایش کارآفرینانه را سنجیده اند.

شکل 4-8- تحلیل عاملی تائیدی مرحله دوم متغیر مستقل در حالت ضریب معناداری

منظور از معنادار بودن یک ضریب، این است که عدد معنادار بودن آن باید بزرگتر از 96/1 یا کوچکتر از 96/1- باشد. در شکل فوق تمام بارهای عاملی در حالت ضریب معناداری بزرگتر از 96/1 می باشند که نشانگر تائید تحلیل عاملی تائیدی در این مرحله می باشد. به عبارت دیگر معلوم می گردد که 3 بعد مذکور به خوبی متغیر گرایش کارآفرینانه را به خوبی سنجیده اند.

تحلیل عاملی تائیدی متغیر میانجی

Written by 

دیدگاهتان را بنویسید